کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور

 

 

 

جناب آقای دکتر خیام نکویی

معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با سلام

احتراما به پیوست صورتجلسه کارشناسی کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور که در مورخه 27/7/91  برگزار گردید جهت استحضار و ارشادات لازم تقدیم می گردد.

 

                                                            حسن نژاد

                             دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور

 

رونوشت :

- جناب آقای مهندس شهبازی  استاندار و ریاست محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس قاسمی سرپرست محترم دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس شاه غیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس رشادت عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای دکتر مخدوم رئیس محترم مرکز آموزش به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر مظفری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر جوادی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر قادر زاده عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس کرمی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس سرسیفی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر خاکسار عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پور حبیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پاک ضمیر مدیر صنایع و توسعه کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس کوشا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- آقای قمری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- دبیرخانه کانون جهت اطلاع.

 

جلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور راس ساعت ساعت 30/11 روز پنجشنبه مورخه 27/7/91 با حضور اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی کردستان تشکیل گردید.ابتدا جناب آقای مهندس رشادت عضومحترم کانون ضمن خیر مقدم به حاضرین در خصوص دستور کار جلسه شامل خرید خودروهای یخچال دار،راه اندازی واحد فرآوری محصول توت فرنگی و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی  به بحث پرداخته سپس هریک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و موارد ذیل به تصویب رسید. 

 

1-مصوب گردید واگذاری خودرو در مناطق توت فرنگی کاری و دارای پری کولینگ انجام و افرادی که قبلاً به آنها پری کولینگ واگذار شده، خودرو یخچال داربه آنها واگذار نشود و از لیست متقاضیان حذف گردند.

2-مقرر گردید محورهای معرفی شده توسط مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و شهرستانها افراد واجدالشرایط را طبق دستورالعمل ارسالی به دبیرخانه معرفی نمایند.

3-اعضاء حاضر در جلسه با عنایت به نامه شماره 6439/21/د مورخه 24/7/91 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سنندج  واگذاری خودرو به متقاضی مورد تائید، مربوط به محور شیان،توریور،هشمیز،حلوان و اندر و متقاضی مورد تائید مربوط به محور درویشان،اندر آب،خانقاه گلین، دره کوله و سواریان موافقت نمودند.

4-اعضاء کانون با عنایت به نامه شماره 1609/23/د مورخه 25/7/91 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران واگذاری خودرو به متقاضی مورد تائیداز روستای یمینان موافقت و مقرر گردید فعلاً متقاضی مسیر روستای پالنگان حذف و حتی الامکان متقاضی از  یکی دیگر از مسیرهای روستای یمینان انتخاب شود.

5-به دلیل کم بودن سطح زیر کشت توت فرنگی شهرستان مریوان و پراکنده بودن مناطق توت فرنگی کاری مقرر گردید سهمیه خودرو مریوان حذف و به شهرستان سروآباد واگذار شود.

 

6-  مقرر گردید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سروآباد در محدوده مسیر  روستاهای چشمیدر،بوریدرو پایگلان بررسی لازم معمول و در خصوص معرفی یک نفر متقاضی اقدام نماید.

7-به منظور تاسیس و تکمیل صنایع تبدیلی مقرر گردیدهمانند خودروهای یخچال دار تفاهمنامه ایی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی منعقد و اعتبار مورد نظر به حساب صندوق واریز و شرایط لازم برای انتخاب متقاضیان و محل استقرار واحدها به شهرستان اعلام تا نسبت به معرفی دو نفر متقاضی به کانون اقدام نمایند بدیهی است پس از احراز شرایط متقاضیان، نسبت به هزینه اعتبار اقدام خواهد شد.

 

اعضاء حاضر در جلسه کارشناسی کانون مورخه27/7/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کانون

1

جناب آقای مهندس حسن نژاد

دبیر کانون

2

جناب آقای مهندس رشادت

عضو کانون

3

جناب آقای دکتر مظفری

عضو کانون

4

جناب آقای دکتر قادرزاده

عضو کانون

5

جناب آقای مهندس پورحبیبی

عضو کانون

6

جناب آقای دکتر مخدوم

رئیس مرکز آموزش کشاورزی

7

جناب آقای مهندس سرسیفی

عضو کانون

8

جناب آقای مهندس پاک ضمیر

مدیر صنایع کشاورزی

9

جناب آقای مهندس کوشا

مدیر ترویج کشاورزی

11

جناب آقای مهندس احدی

دبیرخانه کانون

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/08/24ساعت 22:7  توسط   | 

 

 

 

جناب آقای دکتر آقا میری

معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با سلام

احتراما به پیوست شانزدهمین صورتجلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت  توت فرنگی کشور که در مورخه 4/3/91  برگزار گردید جهت استحضار و ارشادات لازم تقدیم می گردد.

                                                                                      حسن نژاد

                                                           دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور

 

رونوشت :

- جناب آقای مهندس شهبازی  استاندار و ریاست محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس ازهاری معاون محترم برنامه ریزی استانداری به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار

- جناب آقای مهندس قاسمی سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پریچهر عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس ولدان عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس جلالی پور عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس شاه غیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس رشادت عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر مظفری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر جوادی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر قادر زاده عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس کرمی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس سرسیفی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر خاکسار عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پور حبیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پاک ضمیر مدیر صنایع کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس کوشا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- آقای قمری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- دبیرخانه کانون جهت اطلاع.

 

 

 

 

 

شانزدهمین جلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور راس ساعت 30/17 روز پنج شنبه مورخه 4/3/91 با حضور اعضاء و مدعوین به جلسه در محل سالن جلسات استانداری کردستان تشکیل گردید. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم شروع و سپس جناب آقای مهندس حسن نژاد دبیر محترم کانون ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به حاضرین جلسه بیاناتی را در مورد فعالیتهای کانون، هزینه کرد اعتبارات کانون و طرح شرکت کاردوک در مورد زنجیره خوشه توت فرنگی ارائه فرمودند سپس به قرائت دستور کار جلسه پرداختند.

در ادامه دبیر جشنواره توت فرنگی گزارشی از کلیه اقدامات انجام گرفته توسط کمیته های اجرایی در ارتباط با برگزاری جشنواره ارائه نمودند و سپس نماینده دانشگاه کردستان و دبیر همایش به بیان گزارشات و اقدامات  انجام شده در رابطه با همایش پرداختند.

سپس هر یک از اعضاء جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص چگونگی هر چه بهتر برگزار شدن همایش و جشنواره ارائه نمودند. نماینده محترم صنایع کشاورزی گزارشی از چگونگی تهیه سبد و ظرف توت فرنگی برای تحویل به تولید کنندگان توت فرنگی کار در سال 91 ارائه و اضافه نمودند نمایشگاهی در خصوص فرآوری و عرضه توت فرنگی در جوار ورودی سالن جشنواره برپا خواهد شد. سپس جناب آقای مهندس شهبازی استاندار و رئیس محترم کانون نیز پیشنهادها و رهنمودهای لازم را در خصوص هر چه بهتر برگزار کردن برنامه ها بیان فرمودند.

مصوبات جلسه :

1-   مقرر گردید اعضاء کانون و دستگاههای ذیربط برای برگزاری هر چه با شکوهتر جشنواره و همایش توت فرنگی هماهنگی لازم را معمول نمایند.

2-   مقرر گردید که قسمت مربوط به اقدامات کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی ازکتاب  وظایف،فعالیت ها واقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 89 تا شهریور 90 تکثیر و در  اختیار اعضاء محترم کانون قرار گیرد.

3-   مقرر گردید گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته توسط کانون و نیز برگزاری همایش و جشنواره به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.

4-   با عنایت به نقش موثر پروژه توسعه خوشه و زنجیره ارزش تولید و فرآوری توت فرنگی در توسعه کمی و کیفی توت فرنگی، اعضاء با ماهیت پروژه موافقت نمودند.

5-   مقرر گردید شرکت کاردوک مدل اجرایی پروژه را بصورت کامل و دقیق تهیه و به دبیرخانه کانون اعلام نماید.

6-   مقرر گردید شرکت کاردوک پس از ارائه مدل اجرایی پروژه توسعه خوشه و زنجیره ارزش تولید و فرآوری توت فرنگی در یک منطقه بصورت الگویی و با نظر کانون اجرا نماید.

7-   مقرر گردید شرکت کاردوک کلیه انتظارات کانون را در پروژه لحاظ نماید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کانون

1

آقای مهندس شهبازی

رئیس کانون

2

آقای مهندس حسن نژاد

دبیر کانون

3

آقای مهندس شاه غیبی

عضو کانون

4

آقای مهندس رشادت

عضو کانون

5

آقای مهندس سعیدی

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی

6

آقای مهندس پور حبیبی

عضو کانون

7

آقای دکتر جوادی

عضو کانون

8

آقای دکتر خاکسار

عضو کانون

9

آقای مهندس کرمی

عضو کانون

10

آقای مهندس پاک ضمیر

مدیر صنایع کشاورزی

11

آقای مهندس کوشا

مدیر ترویج کشاورزی

12

آقای مهندس حسینی

کارشناس دفتر برنامه ریزی استانداری

13

آقای مهندس میر محمودی

کارشناس

14

آقای مهندس سرسیفی

عضو کانون

15

آقای مهندس فتحی

کارشناس برگزاری جشنواره

16

آقای مهندس دیوانی

دیوان محاسبات

17

آقای مهندس تاشان

دیوان محاسبات

18

آقای مهندس نیازی

مدیر عامل شرکت

19

آقای قمری

عضو کانون

20

آقای مصطفوی

شرکت کاردوک

21

آقای مهندس احدی

دبیرخانه کانون

 

+ نوشته شده در  جمعه 1391/07/07ساعت 22:14  توسط   | 

جناب آقای دکتر آقا میری

معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با سلام

احتراما به پیوست پانزدهمین صورتجلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت  توت فرنگی کشور که در مورخه 13/12/90  برگزار گردید جهت استحضار و ارشادات لازم تقدیم می گردد.

                                      حسن نژاد

                                                      دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور

 

رونوشت :

- جناب آقای مهندس شهبازی  استاندار و ریاست محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس ازهاری معاون محترم برنامه ریزی استانداری به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار

- جناب آقای مهندس قاسمی سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پریچهر عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس ولدان عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس جلالی پور عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس شاه غیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس رشادت عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر مظفری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر جوادی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر قادر زاده عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس کرمی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس سرسیفی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر خاکسار عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پور حبیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پاک ضمیر مدیر صنایع و توسعه کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس کوشا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- آقای قمری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- دبیرخانه کانون جهت اطلاع.

 

پانزدهمین جلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور راس ساعت 18 روز شنبه مورخه 13/12/90 با حضور اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات استانداری کردستان تشکیل گردید.جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم شروع و سپس جناب آقای مهندس شهبازی رئیس محترم کانون ضمن خوش
آمد گویی و خیر مقدم به حاضرین جلسه رهنمودهایی را در مورد فعالیتهای کانون ارائه فرمودند ، در ادامه آقای مهندس حسن نژاد در زمینه برگزاری همایش سراسری روسای کانون های هماهنگی دانش و صنعت در تهران ، اهداف، ساختار و منشور پویایی کانون ها، آئین نامه ارزیابی و نظارت برعملکرد کانون ها و دستور جلسه از جمله ضرورت تجدید نظر در اعضاء کانون و استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و
NGOها در کانون و پروژه گسترش حمل و نقل ماشینهای یخچال دار مطالبی ایراد و سپس هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب رسید.

1-    مقرر گردید دبیرخانه آئین نامه ارزیابی و نظارت برعملکرد کانون ها،اهداف، ساختار و منشور پویایی کانون ها و آئین نامه کانون های هماهنگی دانشگاه وصنعت را برای کلیه اعضاء ارسال نماید.

2-    مقرر گردید اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آئین نامه ارزیابی و نظارت برعملکرد کانون ها،اهداف، ساختار و منشور پویایی کانون ها و تجدید نظر در مورد اعضاء به دبیرخانه کانون اعلام نمایند.

3-    مقرر گردید مدیریت صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی ظرف مدت سه روز در خصوص نحوه استفاده از سیستم سردخانه و یخچال دار و چگونگی واگذاری آنها به دبیرخانه کانون اعلام نماید.

4-    مقرر گردید اولین همایش و دومین جشنواره ملی توت فرنگی در نیمه دوم اردیبهشت با محوریت کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور و توسط دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی برگزار شود.

5-    مقرر گردید به منظور حمایت از تولید ظروف بسته بندی توت فرنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه کانون اعلام نماید.Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

جناب آقای دکتر آقا میری

معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با سلام

احتراما به پیوست صورتجلسه کارگروه کارشناسی کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور که در مورخه 23/12/90  برگزار گردید جهت استحضار و ارشادات لازم تقدیم می گردد.

 

                                    حسن نژاد

                                                       دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور

 

رونوشت :

- جناب آقای مهندس شهبازی  استاندار و ریاست محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس قاسمی سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس شاه غیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس رشادت عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پریچهر عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس ولدان عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس جلالی پور عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر مظفری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر جوادی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر قادر زاده عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس کرمی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس سرسیفی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر خاکسار عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پور حبیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پاک ضمیر مدیر صنایع و توسعه کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس کوشا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- آقای قمری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- دبیرخانه کانون جهت اطلاع.

 

جلسه کارگروه کارشناسی کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور راس ساعت 45/12 روز سه شنبه مورخه 23/12/90 در محل سازمان جهاد کشاورزی و با حضور اعضاء و تعدادی از تولید کنندگان توت فرنگی برتر استان تشکیل گردید در این جلسه در خصوص دستور کار جلسه از جمله بررسی چگونگی حمل و نقل توت فرنگی با خودروهای سردخانه دار، بررسی چگونگی حمایت از طرح بسته بندی توت فرنگی و بررسی چگونگی برگزاری همایش و جشنواره بحث و تبادل نظر ،که هر یک از حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و موارد ذیل به تصویب رسید.

1-    به منظور گسترش و حمایت از سیستم حمل و نقل توت فرنگی و تکمیل حلقه های زنجیره مربوطه مقرر گردید با حمایت کانون و از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و به صورت تسهیلات بدون بهره(قرض الحسنه) و با مشارکت حداقل 15 درصد متقاضیان تعدادی خودرو یخچال
 دار به صورت الگویی تهیه و در اختیار متقاضیان واجد الشرایط قرار گیرد.

2-    مقرر گردید دبیرخانه کانون شرایط لازم جهت متقاضیان خودرو یخچال دار تهیه و در اسرع وقت اعلام نماید.

3-    مقرر گردید هماهنگی لازم با صندوق توسعه کشاورزی در خصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات ارائه شده جهت خرید خودرو و تضمین های لازم ،توسط دبیرخانه کانون بعمل آید.

4-    مقرر گردید به منظور توسعه و ترویج بسته بندی و بومی نمودن تولید ظروف توت فرنگی در داخل استان ،قالب ظرف توت فرنگی مورد نظر کانون توسط کانون از شرکت تهیه کننده خریداری و در انحصار کانون قرار گیرد و همچنین سازنده قالب، تعهد نماید که ضمن ساخت ظروف مورد نیاز کانون تکنولوژی را به تولید کنندگان داخل استان منتقل نماید.

5-    مقرر گردید به منظور ترویج و بسته بندی مناسب توت فرنگی ، کانون در تهیه 500 هزار ظرف توت فرنگی به میزان 30 درصد مشارکت و مابقی قیمت ظرف توسط تولید کنندگان توت فرنگی پرداخت شود(70درصد)

6-    به منظور تهیه کارتن یا سبد مورد نیاز بسته بندی ظروف توت فرنگی مقرر گردید کانون ،تفاهمنامه لازم با شرکت سازنده سبد پلاستیکی منعقد ،بطوریکه شرکت سازنده در قبال پرداخت هزینه قالب از طرف کانون، سبدها را با تخفیف ویژه به متقاضیان معرفی شده توسط کانون تحویل نماید.

7-    مقرر گردید کانون مبلغ  حداکثر500میلیون ریال جهت برگزاری اولین همایش ملی و دومین جشنواره توت فرنگی را به برگزارکنندکان همایش و جشنواره اختصاص دهد.

8-    مقرر شد که اولین همایش ملی و دومین جشنواره در 11-10 خرداد ماه در شهرستان سنندج برگزار شود.


+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/01/27ساعت 8:48  توسط   | 

فراخوان مقاله

 اولين همايش و دومين جشنواره ملي توت فرنگي


 

برگزاركنندگان:


- معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري

-كانون هماهنگي دانش و صنعت توت فرنگي کشور

- استانداري كردستان

- سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان

- دانشگاه كردستان

- مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان 

- شهرداري سنندج


زمان برگزاري همايش:


10 لغايت 11 خرداد ماه 1391  سنندج

( دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان  و سازمان جهاد كشاورزي استان کردستان )


مقدمه:


               ستاد برگزاري نخستين همايش و دومين جشنواره ملي توت فرنگي ايران با همكاري معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري-استانداري كردستان-سازمان جهاد كشاورزي كردستان -كانون هماهنگي دانش وصنعت توت فرنگي کشور- مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، دانشکده کشاورزی دانشگاه كردستان  و شهرداري سنندج در نظر دارد در راستاي توسعه ارقام تجاری و سازگار، معرفي سيستم هاي برترکاشت،  ارائه سیستم مناسب بسته بندي، تلاش در جهت فراوري بهينه و معرفي محصول ارگانيك توت فرنگي  و بهبود وضعیت اقتصادی تولید­کنندگان محصول توت­فرنگی در کشور ، اولين همايش علمي را از تاريخ 10/03/1391  لغايت پايان روز 11/03/1391 برگزار نمايد. لذا از كليه صاحبنظران، انديشمندان، پژوهشگران و كارشناسان علاقمند دعوت بعمل  مي آيد، با ارسال مقالات و شركت در همايش  ما را در انجام اين  امر مهم ياري نمايند.


 اهداف همايش:


· ارائه راهكار هاي مناسب ارتقاء كمي و كيفي محصول

· آشنايي توليد كنندگان با آخرين يافته هاي تحقيقاتي

· ارائه راهکارهای مناسب فرآوري، بسته بندي

· اقتصاد، مديريت و بازاريابي محصول توت فرنگی


محورهاي همايش:


·  آبياري و تغذيه

· ارائه سيستم هاي برتركاشت

· آفات و بيماري و علف هرز

· اقتصاد، مديريت و بازاريابي محصول توت فرنگی

· تکنولوژی پس از برداشت

·  توسعه ارقام تجاری و سازگار

· توليد خارج از فصل

· IPM  و توليد ارگانيك 

· مصرف بهينه انرژی در گلخانه ها

· نگهداري، فرآوري و بسته بندي

 

 

مقالات  ارسالي بايد شامل موارد زير باشد:


الف- يك صفحه شناسنامه مقاله شامل:عنوان به فارسي و انگليسي، نام نويسنده(گان) و مؤ سسه محل كار(يا دانشگاه محل انجام تحقيق)، آدرس تماس(پستي و الكترونيكي)، شماره تلفن( منزل و محل كار) و دورنگار.

ب- مقاله  كوتاه و حداكثر در 4  صفحهA44  يا (1200 كلمه) با حاشيه 2/5 سانتيمتر، فاصله سطرها 1 سانتيمتر شامل :

     * عنوان مقاله ( قلم لوتوس16Bold) پررنگ)، نام نويسنده(گان) در زير عنوان( قلم لوتوس14(Bold)  و نشاني كامل به صورت پاورقي( قلم لوتوس12(Bold)

    * مقاله شامل : چكيده، مقدمه، روش تحقيق، نتايج و بحث و فهرست منابع باشد.

 سرفصل ها با قلم لوتوس 14 (Bold)پررنگ و متن با لوتوس 12 معمولي(Normal) ) در محيط

Windows XP

 

 جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به آدرس زير مراجعه فرمائيد.

 

(First National Conference on Strawberry Industry)

 

www.fncosi.uok.ac.ir

fncosi@.uok.ac.ir

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/01/20ساعت 8:10  توسط   | 


                              معاونت علمی و فناوری      

                                   ریاست جمهوری

    نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی                       ( کارشناسی ) 

                                       تهیه و تدوین : شورای کانون هماهنگی 

فهرست: مقدمه................................................................................................................................5 فصل اول 1-1  تاریخچه توت فرنگی................................................................................................................................6 1-2  سابقه کشت توت فرنگی در ایران..................................................................................................................................7 1-3  گیاه شناسی توت فرنگی................................................................................................................................8 1-4  اهمیت غذایی و ترکیبات شیمیایی موجود در توت فرنگی...............................................................................................................................10 1-5  نیازهای اکولوژیکی..........................................................................................................................12 1-6  مهمترین ارقام توت فرنگی..............................................................................................................................14 1-7  ازدیاد توت فرنگی.............................................................................................................................17 1-8  عملیات کاشت.............................................................................................................................17 1-9  نحوه کاشت.............................................................................................................................18 1-10      سیستم های کاشت............................................................................................................................19 1-11      آبیاری..............................................................................................................................20 1-12      تغذیه توت فرنگی............................................................................................................................20 1-13      مبارزه با علفهای هرز................................................................................................................................21 1-14      آفات و بیماریهای توت فرنگی............................................................................................................................21 1-15      برداشت توت فرنگی..............................................................................................................................22 1-16      سرد کردن مقدماتی..........................................................................................................................23 فصل دوم 2-1 جایگاه محصول توت فرنگی در جهان و ایران................................................................................................................................25 2-1-1 جایگاه سطح و تولید محصول توت فرنگی..............................................................................................................................25 2-1-2 جایگاه صادرات و واردات محصول توت فرنگی در جهان وایران...............................................................................................................................30 فصل سوم محدودیت ها، تنگناها و راهکارهای تولید توت فرنگی در کشور 3-1 محدودیت ها و تنگناها.............................................................................................................................33 3-2 پیشنهادات ها و راهکارها...........................................................................................................................34 3-3اهداف.........................................................................................................................34       فصل چهارم: محورها، رهیافت ها و چشم انداز کلی برنامه 4-1 محورهای کلی برنامه.............................................................................................................................36 4-1-1 مطالعه و تحقیقات..........................................................................................................................36 4-2-1 برنامه آموزشی.........................................................................................................................37 4-3-1توسعه....................................................................................................................38 4-4-1 بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف.............................................................................................................................39 4-5-1 صنعت و کاهش ضایعات...........................................................................................................................39 فصل پنجم اثر بخشی و نتیجه نقشه راه کانون هماهنگی توت فرنگی............................................................................................................................40 فصل ششم برنامه اجرایی اهداف 6-1 برنامه آموزشی.........................................................................................................................42 6-2 برنامه کاهش ضایعات...........................................................................................................................46 6-3 برنامه توسعه............................................................................................................................48 6-4 برنامه توسعه مکانیزاسیون.....................................................................................................................50 6-5 برنامه تحقیقاتی........................................................................................................................52 6-6 تشکل ها و شرکت های خدمات تخصصی..........................................................................................................................52 منابع و ماخذ...............................................................................................................................56

                    جداول

جدول1-1 مقدار ترکیبات شیمیایی موجود در 100 گرم میوه توت فرنگی............................................................................................................................11 جدول 2-1 سطح زیر کشت و میزان تولید توت فرنگی در پانزده کشور عمده جهان در سال 2010...............26 جدول 2-2 آمار تولید، سطح زیر کشت و عملکرد توت فرنگی در ایران و جهان.......................................27 جدول 2-3 آمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد توت فرنگی در سال 1387..................................28 جدول 2-4 هجده کشور اول جهان از لحاظ صادرات توت فرنگی............................................................................................................................30 جدول 2-5 هجده کشور اول جهان از لحظ واردات توت فرنگی............................................................................................................................31 جدول 6-1 خلاصه ای از برنامه سالانه آموزشی و ترویجی...........................................................................................................................43 جدول 6-2 اعتبار مورد نیاز برنامه آموزشی طی پنج سال...............................................................................................................................44 جدول 6-3 برنامه آموزشی در طول پنج سال...............................................................................................................................45 جدول 6-4 پروژه برنامه کاهش ضایعات در طول یکسال.............................................................................................................................46 جدول 6-5 برنامه کاهش ضایعات در طول پنج سال...............................................................................................................................47 جدول 6-6 اعتبار مورد نیاز برنامه کاهش ضایعات به تفکیک دولتی و تسهیلاتی.........................................................................................................................47 جدول 6-7 برنامه توسعه سالیانه............................................................................................................................48 جدول 6-8 برنامه توسعه پنج ساله...............................................................................................................................49 جدول 6-9 اعتبار مورد نیاز برنامه توسعه به تفکیک دولتی و تسهیلاتی.........................................................................................................................49 جدول 6-10 برنامه توسعه مکانیزاسیون سالیانه.............................................................................................................................50 جدول 6-11 حجم عملیات و اعتبارات توسعه مکانیزاسیون در طول پنج سال...............................................................................................................................50 جدول 6-12 اعتبار برنامه مکانیزاسیون به تفکیک دولتی و تسهیلاتی........................................................................................................................51 جدول 6-13 اعتبار برنامه تحقیقاتی طرح...............................................................................................................................52 جدول 6-14 اعتبار مورد نیاز برنامه تشکلها و تعاونیهای تخصصی..........................................................................................................................53 جدول 6-15 اعتبار مورد نیاز برنامه تشکل ها و شرکت های خدمات تخصصی به تفکیک دولتی و تسهیلاتی........................................................................................................................53 جدول 6-16 اعتبارات عمرانی و تسهیلاتی دانشگاه و صنعت در رابطه با توت فرنگی...............................54 جدول 6-17 اعتبارات مورد نیاز در رابطه با توت فرنگی.............................................................................................................................54 جدول 6-18 جدول اهداف کمی برنامه توت فرنگی.............................................................................................................................55         مقدمه :

ایران با بیش از 3800 هکتار سطح زير كشت توت فرنگي مقام 21 تولید توت فرنگي در جهان را داراست. متوسط عملکرد توت فرنگي در واحد سطح در ایران 12 تن است که نسبت به تولید در کشورهای اروپایی مي تواند از رشد مناسبي برخوردار گردد. عمده تولید توت فرنگي در ایران برای مصارف تازه خوری و توليد مربا و سانديس و كنستانتره می باشد. مشکلات عمده ای در افزایش کمیت و کیفیت توت فرنگي ایران وجود دارد که لزوم تدوین و ارائه برنامه ای جامع برای حل این موانع را آشکار می سازد. مشکلاتی از قبیل انتخاب رقم مناسب، انتخاب سيستم كاشت مناسب و استفاده از سيستم هاي تحت فشار آبياري با مصرف بهينه آب در مزارع توت فرنگي و سایر تنش های غیرحیاتی نظیراسید یته  خاک (ph)،نامناسب بودن ارقام مورد استفاده درمزارع توت فرنگي ، کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز در مزارع، تغذیه نامناسب و فقدان الگوی خاص برای تغذیه، عدم استفاده از الگوی کشت  مناسب، روش های انبارداری و مسایل پس از برداشت از مشکلات اساسی توسعه کشت  توت فرنگي در ایران به شمار می روند.          

  فصل اول  : 1-1 تاريخچه توت فرنگي

  توت‌فرنگي وحشي يا جنگلي با نام علمی L.) Fragaria vesca)، با ميوه ريز اما معطر در نواحي اروپا، آسياي شمالي، آمريكا و افريقاي شمالي يافت شده است.به احتمال زیاد  توت‌فرنگي وحشي در اروپا از دوره های  پيش از تاريخ جهت كاشت جمع‌آوري شده بود، اما به طور قطع  توسط رومي‌ها شناخته شده بوده وافراد شناخته شده ای مانند  سناتور كاتو[1] رومي در 234ـ 149 قبل از ميلاد آنرا در باغ‌هاي خود پرورش داده‌اند. در نوشته‌هائي كه از اويد[2] شاعر رومي قرن يكم ميلادي به جاي مانده مشخص شده كه دو گونه  اصلي توت‌فرنگي آلپاين (F.montana fraga) و گونه توت‌فرنگي جنگلي (F.mollio fraga)برای آنها شناخته شده بود  . منابع دارويي وجود دارند كه در قرن سيزد‌‌هم از برگ‌هاي توت‌فرنگي استفاده مي‌كردند. كاشت تجارتي توت‌فرنگي در اروپا از قرن چهارد‌هم میلادی شروع گرديده و تا قرن نوزدهم ادامه داشته است. در قرن شانزدهم این گیاه باغي در هر دو شكل زينتي و خوراكي کشت  مي‌شد. اروپايي‌ها در آن زمان هر دو شكل ميوه قرمز و سفيد را کشت میگردند . رقم آلپاين هميشه‌بار (F.vesca semperflorens) با وجودي كه شناخته شده بود ولي تا قرن هيجدهم کشت  نمي‌شد. توت‌فرنگي جنگلي (F.muschata Duch)، بومي نواحي جنگلي و سايه‌دار غرب اروپا در روسيه و سيبري میباشد و کشت  آن در اوايل قرن شانزد‌هم ميلادي در فرانسه معمول شد كه از نظر رشد، بهتر از توت‌فرنگي وحشي بود.توت‌فرنگي ويرجينيائي يا اسكارلت[3] يكي از سه گونه توت‌فرنگي هشتگان شمال آمريكاست كه از شمال لوئيزيانا و جورجيا به مناطق ديگر ايالات متحده و كانادا گسترش يافته است. اين گونه در  1534 تا 1857 بارها از شمال شرقي آمريكا به فرانسه، انگليس، هلند و سوئد برده شدو در باغ گياه‌شناسي پاريس افزايش يافت و به بلژيك، آلمان، سوئيس‌ و ايتاليا گسترش بافت، ويژگي هاي ‌اين‌توت‌ فرنگي‌ميوه‌ درشت، ‌زودرسي، دوره ميوه‌دهي طولاني، شيريني، عطر و سفتي ميوه بود. توت‌فرنگي شيلي گونه دیگری ازانواع توت‌فرنگي‌هاي جديد هشتگان در آمريكاي جنوبي بود.موطن توت‌فرنگي شيلي در نيمه قرن شانزدهم در اسپانيا گزارش شده است. اين توت‌فرنگي در 1714 توسط يك افسر فرانسوي بنام فريزير[4] از شيلي به فرانسه برده شد و در باغ گياه‌شناسي پاريس كاشته شد. در 1766 توسط گياه‌شناسي بنام داچزن[5] توت‌فرنگي آناناس كه هيبريد بين توت‌فرنگي ويرجينيائي و شيلي مي‌باشد شناسايي شد. اين توت‌فرنگي داراي گل‌هاي درشت دوجنسي، ميوه بزرگ با عطر و طعم آناناس، كاسه گل با انشعابات زياد، برگ‌هاي بزرگ تخم مرغي، دندانه‌دار و رگبرگ‌هاي برجسته و مشخص بوده است. اكنون با گذشت بيش از دويست سال از معرفی توت‌فرنگي معروف به آناناسي، هزاران رقم مختلف توسط متخصصان به‌نژادگر پرورش داده شده است كه از نظر شكل و صفات كيفي تنوع فوق‌العاده زيادي داشته و صفات مهم فرم‌هاي اوليه و والدين اصلي خود یعنی توت‌فرنگي (F.virginiana Duch) بومی آمريكاي شمالي بادارا بودن خصوصیت  ميوه‌هاي معطر كوچك و (F.chiloensis Duch) بومی شيلي بادارا بودن خصوصیت  ميوه‌هاي درشت از والدین  به ارث برده‌اند. 

1-2سابقه کشت توت فرنگی در ایران :

کشت توت فرنگی در ایران از حدود اواخر دوره قاجار متداول شده است . وجه تسمیه توت فرنگی به دلیل شباهت آن به توت و ورود ارقام فعلی از خارج از کشور ( فرنگ ) است . از دیر باز گونه ها و ارقام خودرویی از توت فرنگی در جنگل ها و دره های مرطوب مناطق مختلف ایران وجود داشته است اما اولین رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ایران وارد شده و به همین دلیل اتابکی خوانده می شود . توت فرنگی برای اولین بار در 1317 توسط اداره فلاحت به کردستان وارد شد و در باغ فلاحت سنندج کشت شد . اما کشت آن در 1353 در شهرستان مریوان توسعه پیدا کرد . سابقه تحقیقات بر روی توت فرنگی در ایران به 1337 بر می گردد که موسسه اصلاح نهال و بذر تحقیقاتی را بر روی نه  رقم خارجی و دو رقم داخلی به نام های اتابکی و محلی در ورامین انجام داده است . متاسفانه با وجود مناسب بودن شرایط آب و هوایی ایران برای پرورش توت فرنگی عواملی مانند  کافی نبودن اطلاعات فنی ، عدم توجه به امر تحقیقات ، نامناسب بودن ارقام مورد استفاده در مزارع توت فرنگی کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز در مزارع ، تغذیه نامناسب و فقدان الگوی خاص برای تغذیه ، عدم توجه به اصول پس از برداشت همگی باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول توت فرنگی در ایران شده است .   

1-3 گیاه شناسی توت فرنگی :

توت فرنگی گیاه علفی دائمی است که جزء گیاهان نهاندانه دو لپه ، جدا گلبرگ ، از خانواده Rosaceaeو از جنس   Fragaria است . گونه ای که امروزه کشت می شود F . ananassa  است که از تلاقی گونه هایF. virginiana و F. chiloensis   به دست آمده است . توت فرنگي يك گياه چند ساله علفي است كه يك ساقه كوتاه دارد و از آن برگ ها ، ريشه هاي نابجا ، ساقه هاي رونده و گل آذين خارج مي شوند . طول این ساقه متراکم حدود دو، نیم سانتیمتر است که با گوشواره های برگ پوشیده شده است . در طول محور ساقه ، برگ هایی به صورت طوقه ای (روزت) در گره های بسیار نزدیک به هم قراردارند . از انتهای ساقه ، گل آذین و از قاعده آن ، ریشه تولید می شود . توت فرنگي داراي دو نوع ريشه اصلي و نابجاست كه ريشه ها علاوه بر وظيفه جذب و رساندن آب و مواد غذايي به بخش هاي هوايي به عنوان اندام ذخيره اي عمل مي كنند و در آخر تابستان هيدرات هاي كربن اضافي را در خود ذخيره كرده و اين مواد جهت رشد رويشي گياه در بهار آينده مورد استفاده قرار مي گيرند . برگ توت فرنگي سه برگچه اي است و هر برگچه با دمبرگ کوچکی به دمبرگ اصلی وصل شده است و حاشیه برگ دندانه دار است . برگ ها علاوه بر انجام اعمال مهم حياتي گياه از گل و ميوه نيز محافظت مي نمايدو در زمستان حتی زمانی که برگ ها خشک شده باشند از جوانه ها حفاظت می کنند  . در شناسايي ارقام مختلف فرم ، شكل و رنگ برگ از مطمئن ترين صفات به شمار مي رود . به علاوه برگ اطلاعات معینی راجع به صفات یک رقم را در اختیار می گذارد . برای مثال رنگ سبز روشن در یک رقم ، نشانه حساسیت بالای آن به سفیدک است و یا ارقامی که برگ های تیره رنگ دارند بیشتر به وسیله بیماری لکه برگی آرمیلاریایی مورد حمله قرار می گیرند . در بالاي هر برگ بر روي طوقه يك جوانه جانبي وجود دارد كه مي تواند بسته به شرايط محيطي ساقه رونده يا طوقه هاي جديد توليد كند و یا راکد باقی بماند .ساقه رونده نوعی شاخساره بلند جانبی است که از جوانه جانبی بوجود می آید . این ساقه های رونده دارای دو گره هستند که گره دوم گیاه دختری تولید می کند و گره اول راکد باقی می ماند و یا ساقه های رونده دیگری می سازد . هر گیاه دختری نیز می تواند تولید ساقه رونده کند .ساقه رونده از محل گره انتهایی در تماس با خاک مرطوب ریشه دار شده و گیاه دختری پس از قطع ساقه رونده قادر است به طور مستقل  ادامه حیات دهد . یک گیاه قوی معمولا بین 10-15 ساقه رونده در هر سال تولید می نماید و ساقه های رونده می توانند به مدت یک سال زنده بمانند . گل هاي توت فرنگي در بهار زودتر باز مي شود و به عنوان يك محصول نوبرانه در بهار محسوب مي گردد . گل آذین توت فرنگی یک گرزن است و ابتدا گل اولیه که از همه بزرگتر است رشد می کند . پس از آن دو گل ثانویه بوجود می آید ، سپس در مرحله سوم ، چهار گل و در مرحله چهارم ، هشت گل دیگر تشکیل می شود . از این رو ساختار گل معمولا گرزن دو سویه است . اختلاف بین ارقام و شرایط محیط روی تعداد گل ها تاثیرمی گذارد . با افزایش تعداد گل در گل آذین ، اندازه گل ها و طبعا میوه کاهش می یابد . تعداد اجزای گل مضربی از پنج است . آغازیدن اعضاء گل بصورت متحدالمرکز از کاسبرگ به سمت گلبرگ ، پرچم و برچه است . میوه توت فرنگی یک میوه مجتمع است که از فندقه های زیادی تشکیل شده است . هر فندقه از یک تخمدان که حاوی یک تخمک و نهنج است تشکیل می شود . نهنج قسمت گوشتی میوه را تشکیل می دهد و فندقه ها روی آن جای دارند. شکل میوه نیز به طرز قرار گرفتن این فندقه ها بر روی نهنج بستگی دارد و در صورت پراکندگی غیر یکنواخت فندقه ها ، میوه بد شکل می شود . 

1-4 اهمیت غذایی و ترکیبات شیمیایی موجود در توت فرنگی

توت فرنگی منبع بسیار خوبی از ویتامین ث، پتاسیم و سلولز است و مقدار چربی و سدیم آن در مقایسه با سایر محصولات ناچیز است و به همین دلیل در رژیم های غذایی حائز اهمیت است. میزان ویتامین ث توت فرنگی تقریبا مساوی ویتامین ث موجود در ترتیزک و 30 درصد بیشتر از ویتامین ث موجود در پرتقال است. مقدار ترکیبات شیمیایی میوه توت فرنگی در جدول زیر آمده است.            

جدول 1-1 :مقدار ترکیبات شیمیایی موجود در 100 گرم میوه توت فرنگی

ترکیبات شیمیایی مقدار واحد اسید فولیک 18 میکرو گرم ویتامین ث 7/56 میلی گرم ویتامین آ 27 _ ویتامین B6 059/0 میلی گرم ویتامین B1 02/0 میلی گرم ویتامین B2 066/0 میلی گرم نیاسین 023/0 میلی گرم پانتوتنیک اسید 34/0 میلی گرم کلسیم 14 میلی گرم سدیم 1 میلی گرم منزیم 10 میلی گرم آهن 38/0 میلی گرم روی 13/0 میلی گرم منگنز 29/0 میلی گرم مس 049/0 میلی گرم خاکستر 43/0 گرم آب 6/91 گرم انرژی 30 کیلو کالری چربی 37/0 گرم پروتئین 61/0 گرم قند 02/7 گرم سلولز 3/2 گرم پتاسیم 166 میلی گرم فسفر 19 میلی گرم     

1-5 نیازهای اکولوژیکی :

استفاده از تكنيك هاي اصلاحي در سال های اخير ارقام متنوع زيادي را در اختیارتوت فرنگي كاران قرار داده است. وجود تنوع زياد در ارقام موجب شده است كه دامنه تحمل اين گياه نسبت به عوامل اقليمي گسترش زيادي پيدا كند، بطوري كه از مناطق گرمسيري تا سردسيري قابل كشت گردد وتقريباً در تمامي طول سال به بازار عرضه شود. توت فرنگی نسبت به شرایط محیطی حساس است . يخبندان هاي شديد، سرماي ديررس بهاره، گرماي شديد تابستان و وزش بادهاي شديد از جمله فاكتورهاي مهم محدود كننده كشت توت فرنگي مي باشند.  طول روز و درجه حرارت مناسب دو عامل موثر در گل انگیزی توت فرنگی هستند . اهمیت طول روز به حدی است که ارقام توت فرنگی را بر اساس عکس العمل به طول روز به انواع روز بلند ، روز کوتاه و روز خنثی تقسیم بندی می کنند . از سویی توت فرنگی از نظر مدت گلدهی به سه گروه تقسیم می شوند . توت فرنگی های بهاره ( فصلی ) که سالی یک بار گل و میوه می دهند ( اکثر ارقام تجاری از این نوع هستند ) توت فرنگی های همیشه بارده ( چهار فصل ) که در سراسر سال میوه تولید می کنند و توت فرنگی های روز بلند که سالی دو بار محصول می دهند .  توت فرنگی های بهاره گیاهانی روز کوتاه هستند و روزهای کوتاه و دماهای پایین سبب گل انگیزی در آنها می شود . ارقام همیشه بارده گیاهانی روز خنثی هستند که گل انگیزی در آنها تحت هر طول روزی انجام می شود .گیاهان روز بلند به ندرت در کشت های تجاری مورد استفاده قرار می گیرند . در انواع روز بلند جوانه های گل زمانی آغازش می یابند که طول روز بیشتر از 12 ساعت و دمای هوا ملایم و معتدل باشد . بطور كلي بهترين دما براي توليد توت فرنگي شب هاي خنك بين 10 تا 13 درجه سانتيگراد با رطوبت نسبي 60 تا 90 درصد و روزهاي خنك و آفتابي با دماي 16 تا 27 درجه سانتيگراد مي باشد. مناسبترين دامنه PH خاك براي پرورش توت فرنگي 6 تا 5/6 مي باشد و مناسبترين بافت خاك نیز  بافت هاي شني رسي و لومي رسي با مواد آلي بالاست.                       

    1-6 مهمترین ارقام توت فرنگی :

در ایران کشت چندین رقم ( توده محلی ) از گذشته در استانهای مختلف کشور متداول بوده که در زیر به برخی از آنها اشاره شده :

سلوا     Selva  : رقمی است روز خنثی با بوته ای قوی و پر محصول ، همیشه بارور،چهار فصل دارای میوه های سفت ، بسیار خوش فرم و خاص که شکل و طعم آن مورد قبول هر سلیقه ای است . وزن میوه آن بین 30 تا 40 گرم است که این رقم را مناسب کشت تجاری و یا مصرف خانگی نموده است . نسبت به سفیدک حقیقی حساس می باشد . با توجه به کشت وسیع آن در تهران و جیرفت نتیجه آن قابل توجه و خوب بوده است .

    کاماروسا  Cammarosa   : رقمی است بسیار روز کوتاه با بوته ای بسیار قوی ، دارای برگ های بزرگ ، دارای میوه ای خوش مزه و مخروطی شکل که در اوائل باردهی وزن آن تا 40 گرم هم می رسد . برای کشت در مناطقی با زمستان هایی با روزهای کوتاه مناسب است . در شرایط آب و هوای تهران و جنوب کشور نتیجه آن رضایت بخش نبوده و شاید برای شهرهای شمالی کشور مناسب باشد . نسبت به کمبود کلسیم حساس است و در مقابل سفیدک و ورتیسیلیوم مقاوم می باشد . 

  پاجارو Pajaro   : یک رقم روزکوتاه است . 1979 توسط دانشگاه کالیفرنیا اصلاح شده است . محصول تجاری قابل قبولی در کشت های تابستانی در کالیفرنیا داشته ولی در کشت های زمستانه موفقیت کمی دارد . برای پرورش این رقم دمای متوسط مورد نیاز است . در جنوب ایتالیا و ایالت فلوریدای آمریکا کشت می شود . رنگ میوه قرمز نسبتا تیره است . دارای طعم خوبی است میوه درشت و مخروطی شکل است . 

  پاروس  Parus   : رقمی روز کوتاه است و برای مصرف تازه خوری مناسب می باشد . رنگ میوه در زمان رسیدگی کامل ، قرمز متمایل به نارنجی است .                

کوئین الیزا  Queen Elisa   : رقمی است روز خنثی ، ارتفاع بوته 30 تا 45 سانتیمتر و عرض بوته 38 تا 45 سانتیمتر می باشد . به نور کامل آفتاب و همچنین آبیاری منظم نیاز دارد . نسبت به انتقال بوته حساس تر از سایر ارقام است . PH  مورد نیاز آن 6/5 تا 6 می باشد . میوه ها بسیار درشت می باشد .     

  محلی کردستان : رقم بومی کردستان بوده و روز کوتاه است. و رقمی است خوشمزه و خوش طعم با عملکرد بالا، اندازه متوسط ، مقاوم به آفات و امراض ،قابلیت فرآوری مناسب و دارای بافتی نرم و فساد پذیر می باشد.

      سایر ارقام توت فرنگی : Albion-Aliso-Aromas-Chandler-Diamante-Douglas-Earliglow-Elsanta-Gaviota-Idea-Irvine-Marak-Miranda-Miss-Muir Parker-Seascape-Tethis-Ventana-Oso Grand- 

     

1-7ازدیاد توت فرنگی :

توت فرنگی را می توان به چهار طریق تکثیر کرد : بذر ، تقسیم طوقه ، کشت بافت ،ساقه های رونده ،روش استفاده از بذر اغلب برای اصلاح توت فرنگی و ایجاد ارقام جدید به کار می رود . گیاهانی که از طریق بذر تولید می شوند برای کشتهای تجاری مطلوب نمی باشند چون تفرق صفات بالایی دارند .. تقسیم از طریق طوقه برای ارقامی که از طریق ساقه رونده به راحتی تکثیر نمی شوند کاربرد دارد و در سایر ارقام روشی غیر اقتصادی است و توصیه نمی شود. کشت بافت برای تولید انبوه توت فرنگی استفاده می شود و از کشت مریستم ساقه های رونده ، گیاهان جدید به وجود می آید .این روش معمولا برای زدودن ویروس از توت فرنگی کاربرد دارد. ساده ترین و تجاری ترین طریقه تکثیر استفاده از ساقه های رونده است . بوته های یکساله ای که قرار است از آنها برای تکثیر استفاده شود نباید به میوه بنشینند . برای جلوگیری از این عمل باید آنها را در دماهای بالاترو طول روز بلند پرورش داد .

1-8 عملیات کاشت :

توت فرنگی بهترین رشد را درخاک های غنی از مواد آلی با بافت متوسط متمایل به سبک (لوم ، لوم شنی یا شن لومی )، وpH حدود 5/6 دارد.درخاکهای سنگین(رسی)محصول دیر رس می شود خاک باید دارای مواد آلی کافی باشد . قبل از کشت توت فرنگی زمین باید کاملا دیسک زده و تسطیح شود  کود را بر اساس آزمون خاک و گیاه استفاده کنید .ضد عفونی خاک با متیل بروماید پیش از کشت نشاء مهمترین روش برای کنترل پوسیدگی ریشه توسط قارچ ها و نماتد هاست . البته در مناطقی که تابش مستقیم آفتاب طولانی دارند میتواند ضدعفونی کننده خاک باشد توت فرنگی آفتاب مستقیم وخنکی هوا را می پسندد. توت فرنگی را نباید درجاهایی که قبلاً گوجه فرنگی، سیب زمینی ، فلفل و یا بادمجان کاشت شده اند ، بکاریم و باید چهار سال از کاشت آن ها گذشته باشد. زیرا این محصولات حامل قارچ های خاکزی پوسیدگی ریشه بوده که به توت فرنگی منتقل می شوند. برای آماده سازی خاک انجام دوبار شخم عمود بر هم ، آبیاری زمین در تابستان و انهدام علف های هرز سبز شده ، مصرف علف کش های مجاز قبل از کاشت ، توزیع مواد آلی وکود شیمیایی براساس آزمون خاک ودوبار دیسک در صورت نیاز انجام میگیرد. درخاک های آهکی می توان با مصرف کودهای دامی (به میزان 30 تا 40 تن در هکتار ) ونیز گوگرد(به میزان 200 کیلوگرم در هکتار) عملکرد مطلوب تری به دست آورد. همچنین می توان به جای کودهای دامی از کود سبز ، کاه وکلش وبقایای گیاهی و کمپوست نیز استفاده نمود تا حداقل درصد مواد آلی خاک های زیر کشت تا یک درصد افزایش پیدا کند. افزایش مواد آلی خاک برای پرورش توت فرنگی اهمیت زیادی دارد زیرا گذشته از تأمین بسیاری از عناصر غذایی پرمصرف وکم مصرف مورد نیاز گیاه ، کاهش اثرات مخرب آهک وتعدیل بافت های سنگین ویا سبک خاک را نیز به دنبال دارد. 

1-9 نحوه کاشت :

خاک باید همواره اطراف تاج را بپوشاند ، چون ریشه ها در اطراف تاج رشد می کنند ولی نباید روی آنرا فرا گیرد چون باعث مرگ گیاه می شود . گاهی از دستگاه های مخصوص کشت برای کشت نشاء استفاده می شود که می تواند تا 25 هزار گیاه را در یک روز کشت کند .    

  1-10 سیستم های کاشت :

توت فرنگی می تواند در گلخانه یا هوای آزاد کشت شود . انتخاب نوع سیستم کاشت به عوامل مختلفی چون اقلیم ، تاریخ کاشت ، نوع رقم ( روز کوتاه یا روز خنثی ) عرف منطقه و ... بستگی دارد . سیستم کشت در هوای آزاد : که چهار نوع است شامل ، سیستم کشت پشته ای ، سیستم کشت ردیفی فاصله دار ، سیستم کشت ردیفی متراکم ، سیستم کشت بااستفاده از مالچ پلاستیکی که بدلیل کاربرد بیشتر سیستم کشت ردیفی متراکم در این مورد توضیحاتی داده می شود : از این سیستم برای کشت گیاهان روز کوتاه برای مدت چند سال استفاده می شود . تراکم این گیاهان بین 7 تا 10 هزار بوته در هکتار است . گیاهان در فواصل 45 تا 105 سانتی متر روی ردیفهایی که 90 تا 135 سانتی متر هستند کشت می شوند . همه یا قسمت اعظم ساقه های رونده که در تابستان اول رشد کرده اند ریشه دار شده و گیاهان دختری مابین گیاهان مادری را بوجود می آورند .یک شبکه از گیاهان با عرض 60 سانتی متر حفظ می شود و بقیه را با تراکتور دیسک می زنند .اگر چه این سیستم برای پرورش توت فرنگی کم هزینه و آسان است ولی میزان تولید میوه های با کیفیت خوب پایین است . برخی از ارقام توت فرنگی در سیستمهای پشته ای و ردیفی فاصله دار بهتر از سیستم ردیفی متراکم رشد می کنند .

          1-11 آبیاری :

آبیاری می تواند به صورت بارانی ، قطره ای ، جوی وپشته ای و یا ترکیبی از آبیاری بارانی و قطره ای باشد . آبیاری قطره ای روشی است که در سطح تجاری به دلیل کارایی بالا کاربرد زیادی دارد . در برخی مناطق در 6 هفته اول کشت از آبیاری بارانی برای تامین آب مورد نیاز نشاها استفاده می کنند ولی بعدا فقط از آبیاری قطره ای استفاده می شود . نیاز آبی توت فرنگی در سیستم های قطره ای حدود 12000 تا 20000 متر مکعب در هکتار در سال است . آبیاری قطره ای 15 تا 20 درصد عملکرد را افزایش می دهد و حدود 30 درصد در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می کند و در طی فصل رشد عرضه آب بهتر انجام می شود . آبیاری سطحی تنها در جاهایی که خاک یا به ویژه خاک زیرین سنگین است یاجایی که شیب یکنواخت و آرام است استفاده می شود . زمان بحرانی از لحاظ آبیاری و حفظ رطوبت کافی در طول رشد میوهاست . تنش آبی در این زمان باعث ریز شدن میوه و کاهش عملکرد می شود .باغداران باید در عین حالیکه رطوبت کافی را حفظ می کنند از وقوع پوسیدگی میوه جلوگیری کنند .

1-12 تغذیه توت فرنگی :

توصیه کودی برای مناطق مختلف و انواع سیستمهای کاشت متفاوت است .معمولا تجزیه خاک و شاخساره برای تعیین مقادیر مورد نیاز عناصر غذایی لازم است . در توت فرنگی کمبود عناصر نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم و منیزیم بیشتر اتفاق می افتد . در کمبود نیتروژن نوک برگ های مسن تر شروع به قرمز شدن می کند تا به تدریج این رنگ درون برگ پخش شده و کل برگ نارنجی تا قرمز براق در آید . دمبرگ ها هم کوچک،قرمزوشکننده می شوند . ریشه ها ظاهرا طبیعی هستند ولی سفید و کوچک می شوند . در کشتهای جدید کاربرد 30 تا 40 کیلوگرم ازت در هکتار در زمان کاشت توصیه می شود . الیته باغداران عزیز باید دقت کنند که زیاد بودن عناصر غذایی (مسمومیت )  در اثر افزایش بیش از حد عناصری مثل : سدیم ، کلر ، بر و روی در توت فرنگی بروز می کند .

1-13 مبارزه با علفهای هرز :

در فصل پاییز یا اوایل بهار قبل از به گل رفتن توت فرنگی باید مبارزه با علفهای هرز را انجام داد . در غیر اینصورت در سال بعد رقابت شدیدی با توت فرنگی خواهندداشت . اگر در هنگام تشکیل میوه ، گلهای علفهای هرز وجود داشته باشند در گرده افشانی توسط زنبور اختلال ایجاد کرده و آنها را به سوی خود جلب کرده و باعث تولید میوه های بد شکل و توخالی ناشی از عدم لقاح کافی می شوند . حتی تعداد متوسط از علفهای هرز می تواند عملکرد را 1200 کیلوگرم در هکتار کاهش دهد . مزرعه توت فرنگی باید با استفاده از مالچ ، کولتیواتور زدن یااستفاده از علف کشها ( داکتال بعد از نشا کاری و بتانال بعد ازرویش برگها ) عاری از علف هرز نگهداشته شود . تناوب زراعی و ضد عفونی کردن خاک باآفتاب نیز می تواند علف هرز را کنترل کند . 

1-14 آفات و بیماری های توت فرنگی :

آفات و بیماری های توت فرنگی متعددند  که در سطح مزارع ایران هنوز از اهمیت ویژه برخوردار نبوده و در حد مبارزه نیست، مهمترین آفات و بیماری ها عبارتند از : آفات: سرخرطومی جوانه – تریپس گل – سن – سوسک شیره خوار- حلزون- بالپولک داران پیچاننده برگ- کنه سیکلامن- شته ها- شپشک آرد آلود-زنجره سیب زمینی- کنه تارتن دونقطه ای- زنجره قورباغه ای- مگس سفید-کلاسپیس انگور- کرم ریشه- شته ریشه- صد پا- سرخرطومی ریشه- کرم سفید ریشه- طوقه بر- معدن کن طوقه- شب پره طوقه   بیماری ها: لکه زاویه ای برگ- لکه برگی آنتراکنوز- برگ سوختگی- بلایت برگ- لکه برگی رامولاریا- سفیدک پودری- پوسیدگی خاکستری میوه- پوسیدگی چرمی- آنتراکنوز میوه-پوسیدگی طوقه فیتوفترایی- آنتراکنوز طوقه- پژمردگی ورتیسلیومی- قرمز شدن مغز ریشه-پوسیدگی سیاه ریشه 

1-15 برداشت توت فرنگی :

توت فرنگی هایی که مصرف تازه خوری دارند مثل رقم کردستان  به طور معمول  زمانی برداشت می شوند که صورتی رنگ هستند و یا سه چهارم رنگ کامل خود را به دست آورده اند . چنین میوه های قابلیت انبارداری بیشتر ی نسبت به میوه های کاملا رنگ گرفته دارند . ارقامی که میوه های سفت تری دارند مثل سلوا زمانی برداشت می شوند که کاملا رنگ گرفته اند . توت فرنگی برای مصرف به صورت تازه خوری با دست برداشت می شود ولی برای فرآوری می توان آن را با ماشین برداشت کرد . برداشت دستی :  اغلب تولید کنندگان توت فرنگی محصولات خود را برای عرضه به بازارهای محلی و خرده فروشی با دست برداشت می کنند . برداشت باید سریع و در مدت دو  تا سه روز انجام شود . برداشت به طور معمول از اوایل صبح تا اواسط روز انجام می شود . با این وجود مقداری برداشت نیز در اواخر روز انجام می شود . توت فرنگی همراه با کاسبرگ های میوه برداشت می شود . برداشت کنندگان میوه را در کف دست گرفته و دم آن را با فشار انگشت شصت و نشانه با یک تکان توام با چرخش میوه از بوته جدا می کنند . دم میوه نباید خیلی بلند باشد اما گاهی سعی می شود تا دم میوه به اندازه پنچ سانتی متر باقی بماند . میوه باید آزاد و بدون فشار در کف دست قرار گیرد و به آرامی در جعبه قرار داده شود . سعی شود از جعبه های پلاستیکی که دارای منافذی است استفاده شود . برداشت ماشینی : این میوه ها چون برای فرآوری بیشتر کاربرد دارند رسیده تر بوده و کاسبرگ های آنها در مزرعه حذف می شوند عملکرد کل و درصد میوه های درجه یک در این روش کمتر از برداشت دستی است .بنابراین برای افزایش عملکرد و کیفیت محصول در برداشت های مکانیکی نیاز به ارقامی است که ساقه کوتاه و قوی داشته باشند ، یکبار در سال میوه بدهند ، میوه ها همزمان برسند ، دمگل آنها بلند و ایستاده باشد ، کاسبرگ های میوه به راحتی از میوه جدا شوند و میوه ها سفت و مقاوم به پوسیدگی باشد . در برداشت مکانیکی ماشین های برداشت میوه ها را می چینند و آنها را روی سطح زمین قرار می دهند . سپس تسمه نقاله میوه ها را از روی زمین بر می دارد و به سمت جعبه ها هدایت می کند . جریان هوا برگ ها و خار و خاشاک را از میوه ها جدا می کند .  

1-16 سرد کردن مقدماتی :

توت فرنگی نباید پس از برداشت در مزرعه و زیر تابش نور آفتاب قرار گیرد زیرا دمای آن افزایش می یابد و چند درجه از دمای محیط بیشتر می شود . نگهداری در سایه می تواند دمای میوه را کاهش دهد و آن رابه زیر دمای هوای محیط برساند .مقدار گرم شدن میوه بستگی به دمای محیط و همچنین مدت زمان قرار گیری در آفتاب دارد. با قرار دادن جعبه های خالی روی میوه چیده شده میتوان آن را از نور آفتاب حفاظت نمود.دقت شود که دمای میوه را در مدت سه ساعت به حدود یک درجه سانتیگراد رساند به ازاء هر سه  ساعت تاخیر در سرد کردن (تا پنچ درجه سانتیگراد) میزان فساد میوه تا دو برابر افزایش خواهد یافت. اگر میوه پیش از سرد کردن به مدت شش ساعت در دمای 30 درجه سانتیگراد قرار داده شود، در مقایسه با میوه ای که سریعا سرد شده است وزنش چهار درصد بیشتر کاهش می یابد و 20 درصد نرمتر می شود. سه روش برای خنک کردن سریع میوه وجود دارد : خنک کردن در هوای سرد ، خنک کردن با هوای سرد فشرده و خنک کردن با آب سرد . خنک کردن با آب سرد روش سریعی است ولی به صورت تجاری استفاده نمی شودزیرا باعث افزایش پوسیدگی میوه می شود  .ولی خنک کردن در اتاق سرد روش معمولی است ولی سریع نیست .روش خنک کردن میوه با هوای سرد فشرده به خاطر سرعت خنک کنندگی بسیار بالای آن متداول است.  


   فصل دوم : 2-1جایگاه محصول توت فرنگي در جهان و ایران : 2-1-1 جایگاه سطح و تولید محصول توت فرنگی

توت‌فرنگي ميوه‌اي است كه براي هر كس دلپذير و بخاطر غني بودن از ويتامين، عطر و طعم آن، قسمتي از رژيم غذايي منظم ميليون‌ها مردم است. و اين ميوه به طور نسبی ريز در اكثر مناطق جهان در زندگي هزاران پرورش دهنده نقش مهمي دارد. توت‌فرنگي در همه نقاط مناسب  كره زمين، از قطب شمال تا مناطق گرم استوا كاشته مي‌شود، توليد سالانه توت‌فرنگي در جهان بطور مستمر رشد كرده و در بيست سال گذشته به دو برابر رسيده و در حال حاضر نيز توليد آن بيش ازچهار ميليون تن مي‌باشد. بيشترين توليد در نواحي نيمكره شمالي با 98 درصد مي‌باشد. اما در نيمكره جنوبي شرايط اقليمي مانعي بزرگ براي افزايش و توسعه‌بري‌هاست. آمريكا نقش برجسته‌اي در كل توليد دارد و تقريباً 20 درصد از توليد جهان را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن ترکیه، اسپانيا، مصر و كره قرار دارند. توليد در ايالات متحده آمريكا 1292780 تن، بعد از آن ترکیه با توليدي بيش از 299940 تن، اسپانیا 275300 تن،مصر 238432 تن، کره 231803تن مي‌باشد (جدول 2ـ1 و نمودارهاي 3ـ1 و 4ـ1).   در آسیا کره جنوبی مقام او ل را داراست و یکی از میوه های اصلی این کشور میباشدبعد از کره جنوبی توت فرنگی در شرق آسیا توسعه یافته که ژاپن مقام دوم را به خود اختصاص داده است.مقامهای سوم و چهارم به ترتیب مربوط به ایران و چین است که سطح زیر کشت در ایران 2400 هکتار با تولید 31300 تن در هکتار که مدیریت مزرعه بوسیله دست انجام می گیرد.چین با سطح زیر کشت 1080 هکتار و تولید 13100 تن در هکتار  با مدیریت مزرعه ای مشابه ایران در مقام چهارم قرار دارد.                        2-1-2 جایگاه صادرات و واردات محصول توت فرنگی در جهان و ایران طبق آمار فائو در سال 2009 کل صادرات محصول توت فرنگی 712171 تن با ارزش 1764457 هزار دلار بوده که اسپانیا با 224618 تن و ایالات متحده آمریکا با 130027 تن و مصربا 66992 تن در رده های اول تا سوم جهانی قرار دارند و جدول 2-4 میزان صادرات هجده کشور اول جهان را نشان میدهد ایران با یک تن صادرات در رده 77 جهان قرار گرفته است که ارزش صادراتی آن یک هزار دلار میباشد. میزان واردات محصول توت فرنگی در جهان 702109 تن با ارزش 1848645 هزار دلار میباشد که فرانسه با 106831 تن ، آلمان 103673 تن و کانادا با 103073 تن در رده های اول تا سوم جهان قرار دارند که جدول 2-5 میزان واردات هجده کشور اول جهان را نشان میدهد. تا کنون ایران بطور رسمی نسبت به وارد نمودن توت فرنگی اقدام ننموده است و با توجه به آمار و ارقام موجود با توسعه توت فرنگی میتوان سهمی از بازارهای جهانی را با صادرات بدست آورد.              

      


              فصل سوم : محدودیت ها ،تنگناها و راهکارهای تولید توت فرنگی در کشور :   

    3-1 محدودیت ها و تنگنا ها:

استعداد مناطق مختلف اقليمي كشور براي پرورش توت فرنگي و وجود تنوع اقليمي درمناطق امكان عرضه ميوه توت فرنگي در دامنه زماني گسترده اي در طول سال فراهم آورده است بطوري كه تقريباً در تمامي ماههاي سال امكان توليد توت فرنگي در كشور فراهم است. مزيت نسبي و رقابتي  براي توليد ميوه توت فرنگي و اشتغالزايي بالاي اين محصول با توجه به نرخ بالاي بيكاري و همچنين امكان توليد محصول صادراتي از جمله مواردي است که سرمایه گذاری و برنامه ریزی لازم را در خصوص محصول توت فرنگی می طلبد. و مشکلات و تنگناهای تولید محصول توت فرنگی به شرح ذیل می باشد.

  1-   پایین بودن مديريت فني مزارع توت فرنگي 2-   پايين بودن ضريب مكانيزاسيون 3-   بالا بودن درصد ضايعات محصول 4-   سرمايه گذاري محدود در زمينه صنايع بسته بندي و تبديلي 5-   ناكافي بودن ارقام تجاري و سازگار با منطقه 6-   مديريت نامناسب تغذيه 7-   كمبود سردخانه و سيستم هاي پيش سرد كننده و صنايع تبديلي 8-   كمبود وسايل نقليه مناسب جهت حمل محصول 9-   برنامه ريزي نامناسب آبياري (عدم آگاهي از مقدار آب  مورد نياز و زمان مناسب آبياري) 10-           كمبود طرحهاي اتمام شده تحقيقاتي و كاربردي براي توت فرنگي در مناطق عمده            

  3-2 پيشنهاد ات وراهكار ها :  

1- بهبودشيوه هاي پرورش محصول واستفاده ازروشهاي مدرن براي توليد توت فرنگي. 2- بهبود ارقام موجود وكشت ارقام تجاري وبازارپسند به جاي ارقام كم بازده ونامرغوب 3- بهبود روشهاي بسته بندي ، نگهداري،حمل ونقل وعرضه محصول 4-استفاده از يافته هاي تحقيقاتي براي بهبود  روند توليد  و عرضه توت فرنگي 5–ایجاد تشکل های قوی و شرکت های خدمات مشاوره ای تخصصی جهت اجرای برنامه های آموزشی و هدایت بهره برداران 6- پرداخت تسهیلات بدون بهره و دراز مدت به تشکل های تعاونی و شرکت های تخصصی توت فرنگی در راستای حمایت از محصول توت فرنگی   3-3 اهداف    1-   ايجاد اشتغال مولد و تأثير بر كاهش نرخ رشد بيكاري 2-   افزايش توليد ميوه توت فرنگي از طريق افزايش سطح زير كشت 3-   توسعه كشت ارقام تجاري و بازار پسند 4-   افزايش درآمد سرانه توت فرنگی کاران 5-   كمك به سلامت عمومي جامعه از طريق توليد ويتامين ها و آنتي اكسيدانها 6-   كمك به توليد محصول سالم و حركت در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار 7-   استفاده بهينه از منابع توليد (آب و خاك) با بهبود روشها 8-   افزايش درآمد ارزي و ملي با توليد و صادرات محصول قابل رقابت در بازارهاي جهاني 9-   ايجاد انگيزه اقتصادي در روستاها و جلوگيري از مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها 10 - توليد مواد اوليه صنايع و ايجاد رونق در صنايع فرآوري و بازارهاي مصرف    


      فصل چهارم :  محورها، رهیافت ها و چشم انداز کلی برنامه:  

      4-1       محور های کلی برنامه

1-   مطالعات و تحقیقات 2-  آموزش 3-  توسعه 4-  بازارابی و شناسایی بازارهای هدف 5-  صنعت و کاهش ضایعات   

4-1-1 مطالعه و تحقیقات: الف)- مطالعه طرحهای اجرایی توت فرنگی و به روز رسانی طرحها ب)- بهنژادی محصولات توت فرنگی ج)- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه توت فرنگی د)- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بسته بندی با استفاده از نانو تکنولوژی     

4-2-1برنامه آموزشی : به منظور توسعه آموزش بهره برداران و انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع توت فرنگی و توسعه کشت مکانیزه و تولید محصول ارگانیک و آموزش نیروی انسانی ماهر و ارتقاء فنی بهره­برداران اهم برنامه های آموزشی به شرح ذیل می باشد.  الف)- تربیت نیروی تخصصی از طریق مراکز آموزشی و دانشگاهی مرتبط ب)- ایجاد دوره های مقطع کاردانی توت فرنگی ج)- برگزاری دوره های کوتاه مدت برای بهره برداران توت فرنگی د)- دوره های کوتاه مدت برای بهره برداران پیشرو ه)- آموزش در مزرعه به صورت تئوری و عملی و)-تهیه نشریه و بروشور ی)-تدوین و تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به عنوان برنامه ترویجی    

  4-3-1 توسعه: الف)- افزایش سطح زیر کشت ب)- توسعه مزارع توت فرنگی با استفاده از ارقام تجاری ج)_ توسعه ایستگاهای پمپاژو بهبود سیستمهای انتقال آب و آبیاری د)- توسعه کشت گلخانه ای و هیدروپونیک ه)-  افزایش  عملکرد در واحد سطح و)- اصلاح ارقام برتر و سازگار برای مناطق مختلف از طریق بهنژادی یا وارد کردن ارقام برتر خارجی ز)- بهزراعی توت فرنگی ح)- تولید نشاء عاری از ویروس و پربازده با ایجاد مراکز کشت بافت ط)-  توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم کشت و داشت توت فرنگی ی)- توجه ویژه به تغذیه توت فرنگی و مصرف بهینه عناصر غذایی با تاکید بر مصرف کود آلی ک)- کنترل بیولوژیکی و مدیریت تلفیقی آفات وامراض و علف هرز ل)- تولید محصول ارگانیک     

4-4-1 بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف: الف)- ارائه آموزشهای لازم در خصوص بازاریابی و استاندارهای جهانی کیفیت محصول ب)- تهیه استاندارهای لازم برای تولید محصول سالم و ارگانیک(کدکس) ج)- توسعه سیستم حمل و نقل مناسب د)- ایجاد پایانه صادراتی توت فرنگی و)- ایجاد تشکل های قوی و شرکت های خدمات مشاوره ایی تخصصی و صادراتی   

4-5-1 صنعت و کاهش ضایعات الف)-بهزراعی مزارع توت فرنگی ب)- استفاده از ارقام با ماندگاری بالا ج)- استفاده از دستگاه های پیش سرد کن (پرکولینگ) د)- استفاده از ماشین های سردخانه دار برای انتقال توت فرنگی ه)- توسعه تجهیزات بسته بندی ز)- توسعه کمی و کیفی جاده های دسترسی و سیستم حمل و نقل ح)- توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری 

فصل پنجم : 5-1 نتیجه اثر بخشی و نتیجه نقشه راه کانون هماهنگی توت فرنگی:

1-    افزایش سطح زیر کشت تا دو برابر فعلی. 2-    کاهش ضایعات توت فرنگی از 35 درصد به 5 درصد. 3-    توسعه کشت مکانیزه توت فرنگی در سطح کشور. 4-    تولید نشاء توت فرنگی از طریق کشت بافت و حذف روش تولید نشاء فعلی. 5-    تجهیز ناوگان حمل و نقل محصول توت فرنگی. 6-    افزایش سطح دانش فنی بهره برداران توت فرنگی. 7-    فراهم شدن بستر صادرات محصول.                           

          فصل ششم : برنامه  اجرایی اهداف         

  6-1برنامه آموزشی :

به منظور توسعه آموزش بهره برداران و انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع توت فرنگی و توسعه کشت مکانیزه و تولید محصول ارگانیک و آموزش نیروی انسانی ماهر و ارتقاء فنی بهره­برداران دو نوع آموزش بلند مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. و همچنین سایر فعالیت های ترویجی شامل تهیه پوستر ، بروشور ، برنامه رادیویی و تلویزیونی و غیره که از طریق شرکت خدمات مشاوره­ای انجام خواهد شد.     

           

6-2 برنامه کاهش ضایعات :

    با توجه به اینکه میوه توت فرنگی از بافت نرم تشکیل شده و فسادپذیر می­باشد و از مرحله برداشت تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده حدود 30 درصد ضایع می­گردد و به منظور جلوگیری از ضایعات و استفاده از سردکننده­ها و کانتینرهای یخچال دار و ظروف بسته­بندی مناسب الزامی می­باشد.  6-3 برنامه توسعه :

  تولید نشاء: تولید سالیانه 25 میلیون نشاء پیش­بینی شده که هر هکتار 40 میلیون ریال در کل 1200 میلیون ریال تسهیلات. جهت تکثیر در هوای آزاد و همچنین تولید نشاء مادری از طریق کشت بافت با همکاری دانشگاه در نظر گرفته شده است .

  توسعه ارقام تجاری: در سطح 500 هکتار هزینه هر هکتار 75 میلیون ریال جمعاً 37500 میلیون ریال.

  ایجاد مزارع الگویی10: هکتار هر هکتار 80 میلیون ریال هزینه کل 800 میلیون ریال

  ایجاد ایستگاه­های پمپاژ: 5 ایستگاه هزینه هر ایستگاه 975 میلیون ریال جمعاً 4875 میلیون ریال.

ایجاد واحد گلخانه­ای الگویی: 2 واحد 5000 متر مربعی هزینه هر متر مربع 850 هزار ریال جمعاً 8 هزار میلیون ریال


6-4 برنامه توسعه مکانیزاسیون :

به منظور کاهش هزینه های تولید و اقتصادی نمودن تولید استفاده از ماشین آلات در کاشت و داشت توت فرنگی الزامی است و به همین منظور نشاءکارها و تراکتورهای مناسب در نظر گرفته شده است .                                       

                          

6-5 برنامه تحقیقاتی :

به منظور انجام کلیه طرحهای تحقیقاتی  مربوط به توت فرنگی از جمله اجرای  برنامه­های بهنژادی، اصلاحی، بهزراعی و گلخانه­ای در سطح کشور ایجاد بخش تحقیقاتی توت فرنگی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان پیشنهاد و به منظور ایجاد بخش نیاز به تجهیز زیرساخت ها، نیروی انسانی و ادوات و ماشین­آلات لازم می­باشد. برآورد کل هزینه­ها ایجاد بخش 1 میلیارد ریال پیش­بینی که در 5 سال اجرا و هر سال به 200 میلیون ریال اعتبار عمرانی نیاز می­باشد.


  6-6تشکل ها و شرکت های خدمات تخصصی :

یکی از راهکارها و سیاست های پیشبرد اهداف طرح ها واگذاری امور به بخش خصوصی بالاخص تعاونی می باشد که در راستای اجرای طرح ملی همکاری دانشگاه و صنعت در ارتباط با توت فرنگی ایجاد تشکل های قوی و همچنین تشکیل شرکت های خدمات مشاوره ای تخصصی الزامی می باشد که علاوه بر کاهش تصدی گری دولتی باعث ایجاد اشتغال نیز می گردد . به همین منظور ایجاد تشکل های تعاونی توت فرنگی و شرکت های خدمات مشاوره ای تخصصی توت فرنگی منظور شده است که کلیه امورات آموزش بهره برداران و عملیات اجرایی به اینگونه شرکت ها و تعاونی ها واگذار می گردد . بالتبع شروع به کار تعاونی ها حمایت دولت را به منظور استقرار کامل می طلبد که سالانه 1000 میلیون ریال جهت کمک به اینگونه تعاونی ها و شرکت های خدمات مشاوره ای و تخصصی برآورد می گردد .

                                                                                                                 

منابع و ماخذ :

1-    آمارنامه جهاد کشاورزی سال زراعی 1387-1388 ناشر : وزارت جهاد کشاورزی  معاونت برنامه ریزی و اقتصادی .دفتر آمار و فن آوری اطلاعات.

2-    تقوی، تکتم سادات 1383، راهنمای تولید توت فرنگی،انتشارات سنا.

3-    آمارنامه فائو سال 2010

4-    طرح ملی همکاری دانشگاه و صنعت در ارتباط با توت فرنگی 1388، معاونت بهبود تولیدات گیاهی ،مدیریت باغبانی. 
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/12/01ساعت 8:56  توسط   | 

 

1-   تشکیل دبیرخانه کانون هماهنگی توت فرنگی.

2-   ایجاد سایت اینترنتی.

3-فراهم نمودن بستر تشکیل کانون توت فرنگی و تهیه گزارشات و جداول و فرمت های ارسالی از معاونت محترم فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

4-انتخاب اعضاء کانون توت فرنگی و معرفی به معاونت فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

5-تشکیل یک جلسه کانون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صدور حکم اعضاء

6- تشکیل دومین جلسه کانون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

7-تشکیل جلسه ای با حضور استانهای عمده تولید توت فرنگی کشور در معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ( دفتر مدیر کل امور میوه ها ) در رابطه با تشکیل کانون و ارائه نظرات و پیشنهادات

8 - مکاتبه با سازمانها و ارگانها ی ذیربط در خصوص ارائه نظرات و پیشنهادات لازم در رابطه با توسعه صنعت توت فرنگی

9 - تشکیل 14 جلسه کانون(2 جلسه کارگروه کارشناسی) در خصوص سیاست ها و راهکارهای علمی در جهت توسعه توت فرنگی

10 -  تهیه طرح همکاری دانشگاه و صنعت در ارتباط با توت  فرنگی با اعتبار ی معادل 379 میلیارد ریال

11 - ابلاغ 38 میلیاردریال اعتبار برای اجرای طرح در سال 89 و تخصیص 990/1 میلیون تومان

12-   نظارت بر عملیات اجرایی طرح مصوب سال 89

13-  برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت به تعداد 800 نفر بهره بردار.

14- تامین و گسترش شبکه آبیاری برای اراضی بالا دست (6 ایستگاه).

15-کشت مکانیزه توت فرنگی با استفاده از نشاء کار توت فرنگی کار( در سطح 15هکتار).

16- راه اندازی 2 واحد کشت بافت نشاء توت فرنگی در دانشگاه کردستان و مرکز آموزش.

17- ساخت20دستگاه پری کولینگ برای نصب در نقاط مورد نظر استان.

18 - بازدید اعضاء کانون از موسسه بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی.

19- تخصیص و نصب و راه اندازی 3 دستگاه پری کولینگ در استانهای جیرفت، گلستان و مازندران.

20- واگذاری کشت بافت نشاء توت فرنگی در مرکز آموزش به بخش خصوصی.

21- تخصیص اعتبار برای تکمیل و اتمام پروژه های ایستگاه پمپاژ.

22- تدوین نقشه راه و ارسال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

23- تهیه و تصویب آئین نامه داخلی کانون هماهنگی توت فرنگی مصوب 90/9/26 شورای هماهنگی کانون توت فرنگی کشور.

24- حضور دبیر و تعدادی از اعضای کانون در دومین اجلاس سراسری کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در مورخه 90/10/4  

 

+ نوشته شده در  شنبه 1390/11/01ساعت 8:46  توسط   | 

 

 

جناب آقای دکتر آقا میری

معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با سلام

احتراما به پیوست صورتجلسه چهاردهمین جلسه کانون هماهنگی توت فرنگی کشور که در مورخه 26/9/90  برگزار گردید، منضم به دو برگ صورتجلسه کارگروه کارشناسی جهت استحضار و ارشادات لازم تقدیم میگردد.

                                                  حسن نژاد

                                                                     دبیر کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

رونوشت :

- جناب آقای مهندس شهبازی  استاندار و ریاست محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس قاسمی سرپرست محترم دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت به پیوست یکنسخه از

 صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس شاه غیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس رشادت عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پریچهر عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس ولدان عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس جلالی پور عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پور حبیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر مظفری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر جوادی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر قادر زاده عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس کرمی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس سرسیفی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر خاکسار عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- آقای قمری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پاک ضمیر مدیر محترم صنایع و توسعه کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

-جناب آقای مهندس کوشا مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

- دبیرخانه کانون جهت اطلاع.

 

 

 

چهاردهمین جلسه کانون هماهنگی توت فرنگی کشور راس ساعت 5 عصر روز شنبه مورخ 26/9/90  و با حضور کلیه اعضاء در محل سالن جلسات استانداری تشکیل گردید. ابتدا با تلاوتی از آیات قرآن کریم  توسط یکی از اعضاء کانون جلسه شروع  و سپس آقای مهندس حسن نژاد دبیر کانون ضمن تشکر از رئیس و کلیه اعضاء کانون به دستور کار جلسه پرداختند و فرمودند که اولین دستور کار جلسه تصویب آئین نامه داخلی کانون میباشد که در دو جلسه کارگروه، کارشناسی شده ودر صورت تائید اعضاء کانون به تصویب برسد. سپس به سایر دستور کار جلسه از جمله کمک به تاسیس پژوهشکده توت فرنگی که مورد درخواست دانشگاه کردستان میباشد،نحوه اجرا و واگذاری پروژه گسترش حمل و نقل ماشینهای یخچال دار  پرداخت که در مورد هر کدام از دستور کار جلسه اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند در خاتمه جناب آقای مهندس شهبازی استاندار و رئیس کانون ضمن تشکر از کلیه اعضاء نظرات ارشادی خود را مطرح و نهایتا موارد ذیل به تصویب رسیدند.

 

1-    آئین نامه داخلی کانون در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید و مقرر شد که جهت اجرا ابلاغ شود.

2-    به منظور تسریع در راه اندازی پژوهشکده توت فرنگی دانشگاه کردستان مقرر گردید که دانشگاه کردستان نامه موافقت راه اندازی پژوهشکده را که از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دریافت نموده است به کانون ارسال و پیرو نامه ارسالی ، کانون مکاتبات لازم را با معاونت فناوری و نوآوری ریاست جمهوری جهت مساعدت لازم بعمل آورد.

3-    مقرر گردید به منظور توسعه ارقام تجاری توت فرنگی از محل اعتبارات کانون تعداد 500 هزار اصله نشاء توت فرنگی خریداری گردد . همچنین به منظورتوسعه و تکمیل ایستگاههای پمپاژموجود از محل اعتبارات کانون مبالغ مورد نیاز هزینه گردد..

4-    به عنایت به نامه مدیر کل دفتر امور میوه های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تهیه و اجرای طرح تحقیقاتی و بهینه سازی مصرف کود در توت فرنگی مقرر گردید که مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه کردستان مشترکا نسبت به تهیه پروپوزال اقدام و نتیجه را به این دبیرخانه اعلام نمایند.

5-    مقرر شد به منظور حمایت از محصول توت فرنگی اقدامات لازم برای برگزاری دومین جشنواره ملی توت فرنگی سال 91 در استان اجرا شود.

6-    در خصوص درخواست نشاء توت فرنگی استان آذربایجان غربی، با توجه به محدودیت تولید نشاء در استان امکان تامین درخواست مذکورفعلا مقدور نمی باشد.

7-    برای نحوه استفاده از اعتبارات کانون جهت استفاده از خودروهای سردخانه دار و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف مقرر شد جلساتی با خود بهره برداران و شهرستانهای توت فرنگی کار تشکیل و نتیجه آن در جلسه بعدی کانون ارائه گردد.

 

اعضاء حاضر در چهاردهمین جلسه کانون:

1-    جناب آقای مهندس شهبازی                  رئیس کانون

2-    جناب آقای مهندس ازهاری        معاون برنامه ریزی استانداری

3-    جناب آقای مهندس شاه غیبی                  عضو کانون

4-    جناب آقای مهندس حسن نژاد                   دبیر کانون

5-    جناب آقای مهندس رشادت                      عضو کانون

6-    جناب آقای مهندس پور حبیبی                   عضو کانون

7-    جناب آقای دکتر قادرزاده                           عضو کانون

8-    جناب آقای دکتر مظفری                             عضو کانون

9-    جناب آقای دکتر جوادی                              عضو کانون

10-جناب آقای مهندس کرمی                              عضو کانون

11-جناب آقای مهندس سرسیفی                         عضو کانون

12-جناب آقای مهندس کوشا                                 مدیر ترویج

13-جناب آقای قمری                                          عضو کانون

14-جناب آقای مجد                                          شرکت خرمدشت

15-جناب آقای مهندس احدی                             دبیرخانه کانون

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

سیزدهمین جلسه کانون هماهنگی توت فرنگی (کارگروه کارشناسی) در مورخه 4/9/90 و با حضور اعضاء در محل سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید . ابتدا روند بررسی آئین نامه داخلی کانون مصوب جلسه قبلی ارائه و اصلاحاتی در بعضی از موارد به عمل آمد سپس در خصوص نحوه واگذاری و کمک به متقاضیان برنامه گسترش شبکه حمل و نقل ماشینهای یخچال دار و تاسیس گلخانه مدرن و کشت مکانیزه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و موارد ذیل به تصویب رسید.

 

1-    مقرر گردید آئین نامه داخلی به تعداد اعضاء تکثیر و در جلسه آینده شورای کانون جهت تصویب نهایی ارائه شود.

2-    به منظور اجرای برنامه گسترش شبکه حمل و نقل یخچال دار، پیشنهاد گردید ابتدا در مناطقی که پرکولینگ نصب گردیده است نسبت به تجهیز وسایل نقلیه یخچال دار اقدام شود.

3-    پیشنهاد گردید تعاونیهای موجود در منطقه جهت اجرای برنامه گسترش حمل و نقل یخچال دار در اولویت قرار گیرند.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

دوازدهمین جلسه کانون هماهنگی توت فرنگی(کارگروه کارشناسی) با حضور اعضاء راس ساعت 5 عصر روز چهارشنبه مورخه 25/8/90 در محل سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید در این جلسه آقای مهندس حسن نژاد دبیر محترم جلسه ضمن خیر مقدم و تشکر از اعضاء گزارشی از اقدامات و فعالیتهای کانون در جلسه ارائه و سپس در مورد دستور کار جلسه فرمودند طرح جامع توت فرنگی که در دو سال پیش ارائه شده بود ،تعدادی از پروژه های آن اجرا شده و نیاز است که مجددا این طرح بررسی  وبه روز رسانی شده و پروژه های جدید که در اولویت قرار دارند معرفی گردد سپس در ارتباط با دستور اول جلسه بخشی از آئین نامه داخلی کانون مطرح و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب رسید.

1-    مصوب گردید کلیه اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه آئین نامه داخلی کانون تا روز سه شنبه مورخه 1/9/90 به دبیرخانه کانون اعلام نمایند.

2-    مقرر گردید دانشگاه کردستان موضوع پژوهشکده توت فرنگی را به صورت یک پروژه تعریف شده به دبیرخانه کانون اعلام تا از طریق کانون در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز به صورت مستقل و جدا از اعتبارات تخصیصی به کانون پیگیری نماید.

3-    با توجه به تخصیص مرحله دوم اعتبار مقرر گردید مبلغ 700 میلیون ریال جهت برنامه تحقیقاتی محصول توت فرنگی منظور و در رابطه با طرحهای کاربردی شاخص محصول توت فرنگی هزینه شود.

4-    به منظور تکمیل بخشی از زنجیره تولید تا مصرف توت فرنگی مقرر گردید پروژه های گسترش حمل و نقل یخچال دار و صنایع بسته بندی از اعتبارات تخصیصی اجرا شود.

5-    مقرر گردید از اعتبار تخصیصی حداکثر 1000 میلیون ریال جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام کانون و بخصوص ایستگاههای پمپاژ و هزینه های جانبی مربوط به کانون و دبیرخانه هزینه شود.

6-    به منظور بررسی روند چگونگی اجرای پروژه گسترش حمل و نقل و صنایع بسته بندی مقرر گردید مدیریت صنایع و توسعه کشاورزی سازمان، بسته برنامه اجرایی را تهیه و در جلسه آینده ارائه نماید.

با عنایت به اهمیت توسعه محصولات گلخانه ایی توت فرنگی و حمایت کانون از پروژه های تاسیس گلخانه های مدرن مقرر گردید جلسه ای با حضور متقاضیان تولید محصولات گلخانه ای محصول توت فرنگی با هماهنگی مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و موضوع با حضور آقای دکتر قادرزاده عضو کانون مورد بررسی و نتیجه در جلسه آینده کانون ارائه شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/10/13ساعت 9:38  توسط   | 

جناب آقای مهندس حسن نژاد دبیر کانون هماهنگی توت فرنگی کشور در دومین اجلاس سراسری کانون های هماهنگی دانش و صنعت که با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از مقامات بلند پایه کشوری روسا دبیران و اعضای محترم کانون های هماهنگی دانش و صنعت از سراسر کشور که در مورخه 4/10/90 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد حضور بهم رساندند

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/05ساعت 10:41  توسط   | 

 

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری

 

 

 

 

 

نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت

توت فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و تدوین :

شورای هماهنگی کانون توت فرنگی کشور

12/6/1390

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

 مقدمه                                                                                                2    

 اهداف طرح                                                                                4

 چالش ها و تنگناهاي توليد محصول توت فرنگي در كشور                         5

 راهکارها                                                                                    6

 ضرورت اجرای نقشه راه                                                                 7

 محورهای کلی برنامه نقشه راه                                                          8

نمودار نقشه راه کانون هماهنگی توت فرنگی کشور                                 14

 اعضاء محترم شورای هماهنگی کانون توت فرنگی کشور                          15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

توت فرنگي ميوه اي است نوبرانه كه در فصل بهار به بازار عرضه
مي شود و كام مردم پس از فصل سرما و حضور ميوه هاي سردخانه اي با اين ميوه خوشمزه و خوش بو، شيرين مي شود.

وجود تنوع اقليمي در مناطق مختلف كشور امكان پرورش توت فرنگي را در تمامي فصول سال فراهم كرده است.

مصرف توت فرنگي و حضور آن در سبد غذايي مردم نه تنها منبع با ارزش براي تأمين ويتامين ها بخصوص ويتامين C  است بلكه وجود آنتي اكسيدانها از جمله اسيد الايجيك در اين ميوه ونقش اين گروه از مواد غذايي در پيشگيري از بيماريهاي خطرناك مانند سرطانها، ارزش مصرف اين ميوه را چندين برابر خواهد نمود.

در حال حاضر از مجموع 42144 تن توليد ميوه توت فرنگي در كشور بيش از 75 درصد به مصرف تازه خوري  و بقيه در صنايع براي توليد مربا، آبميوه و مارمالاد مورد استفاده قرار مي گيرد.

سطح زیر کشت توت فرنگی کشور حدود 3700هکتار که ازلحاظ سطح رتبه شانزدهم و تولید رتبه بیست ویکم جهان میباشد . و در سطح کشور استان کردستان با 2400هکتار رتبه اول را دارا و استانهای مازندران و گلستان در رده های بعدی قراردارند.

استفاده از دانش نوین و فناوری جدید و ایجاد هماهنگی های لازم بین کلیه نقش آفرینان اصلی چرخه نوآوری و استفاده بهینه از منابع کشور میتواند در خودکفایی محصول و ارتقاءتوان صادرات وتولید اقتصادی و بالاخره اشتغالزایی نقش اساسی ایفا نمایید

 

 

 

 

اهداف طرح:

 

1-   ايجاد اشتغال مولد و تأثير بر كاهش نرخ رشد بيكاري

2-   افزايش توليد ميوه توت فرنگي از طريق افزايش سطح زير كشت

3-   توسعه كشت ارقام تجاري و بازار پسند

4-   افزايش درآمد سرانه باغداران

5-   كمك به سلامت عمومي جامعه از طريق توليد ويتامين ها و آنتي اكسيدانها

6-   كمك به توليد محصول سالم و حركت در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار

7-   استفاده بهينه از منابع توليد (آب و خاك) با بهبود روشها

8-   افزايش درآمد ارزي و با توليد و صادرات محصول قابل رقابت در بازارهاي جهاني

9-   ايجاد انگيزه اقتصادي در روستاها در جهت تعدیل مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها

10 - توليد مواد اوليه صنايع و ايجاد رونق در صنايع فرآوري و بازارهاي مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 


چالش ها و تنگناهاي توليد محصول توت فرنگي در كشور :

 

1-   پایین بودن مديريت فني مزارع توت فرنگي و بالا بودن هزینه تولید

2-   پايين بودن ضريب مكانيزاسيون

3-   بالا بودن درصد ضايعات محصول

4-   شیوع آفات و بیماریها

5-   سرمايه گذاري محدود در زمينه صنايع بسته بندي و تبديلي

6-   مديريت نامناسب تغذيه گیاه

7-   كمبود سردخانه و سيستم هاي پيش سرد كننده و صنايع تبديلي

8-   كمبود وسايل نقليه مناسب جهت حمل و نقل  محصول

9-   برنامه ريزي نامناسب آبياري (عدم آگاهي از مقدار آب  مورد نياز و زمان مناسب آبياري)

10-          مشکلات بازاریابی و فقدان پایانه صادراتی توت فرنگی

11-          كمبود طرحهاي اتمام شده تحقيقاتي و كاربردي براي توت فرنگي در مناطق عمده

12-عدم تشکلهای تعاونی و گروهای خودیار قوی و کارامد

راهكار ها :

 

1- بهبود شيوه هاي پرورش محصول واستفاده از روشهاي مدرن براي توليد
توت فرنگي

2- بهبود ارقام موجود وكشت ارقام تجاري وبازارپسند به جاي ارقام كم بازده ونامرغوب

3- بهبود روشهاي بسته بندي ، نگهداري،حمل ونقل وعرضه محصول

4-استفاده از يافته هاي تحقيقاتي براي بهبود  روند توليد  و عرضه توت فرنگي

5تقویت تشکلهای قوی و شرکت های خدمات مشاوره ای تخصصی جهت اجرای برنامه های آموزشی و هدایت بهره برداران

6- پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و دراز مدت به تشکلهای تعاونی و شرکت های تخصصی توت فرنگی در راستای حمایت از محصول توت فرنگی

ضرورت اجراي نقشه راه :

استعداد مناطق مختلف اقليمي كشور براي پرورش توت فرنگي و وجود تنوع اقليمي درمناطق، امكان عرضه ميوه توت فرنگي در دامنه زماني گسترده اي رادر طول سال فراهم آورده است بطوري كه تقريباً در تمامي ماههاي سال امكان توليد توت فرنگي در كشور فراهم است.

مزيت نسبي و رقابتي  براي توليد ميوه توت فرنگي و اشتغالزايي بالاي اين محصول با توجه به نرخ بالاي بيكاري و همچنين امكان توليد محصول صادراتي و ارزاوری  از جمله مواردي است كه اجراي طرح را ضروري مي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محورهای کلی برنامه نقشه راه:

1- مطالعات و تحقیقات

2- آموزش

3- توسعه

4- بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف

5- صنعت و کاهش ضایعات

 

 

1- مطالعات و تحقیقات:

الف)- مطالعه طرحهای اجرایی توت فرنگی و به روز رسانی طرحها

ب)- به نژادی محصولات توت فرنگی

ج)- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه توت فرنگی

د)- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بسته بندی با استفاده از نانو تکنولوژی

 

2- برنامه آموزشی :

الف)- تربیت نیروی تخصصی از طریق مراکز آموزشی و دانشگاهی مرتبط

ب)- ایجاد دوره های مقطع کاردانی توت فرنگی

ج)- برگزاری دوره های کوتاه مدت برای بهره برداران توت فرنگی

د)- دوره های کوتاه مدت برای بهره برداران پیشرو

ه)- آموزش در مزرعه به صورت تئوری و عملی

و)-تهیه نشریه و بروشور

ی)-تدوین و تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به عنوان برنامه ترویجی

3- توسعه:

الف)- افزایش سطح زیر کشت

ب)- توسعه مزارع توت فرنگی با استفاده از ارقام تجاری

ج)_ توسعه ایستگاهای پمپاژو بهبود سیستمهای انتقال آب و آبیاری

د)- توسعه کشت گلخانه ای و هیدروپونیک

ه)-  افزایش  عملکرد در واحد سطح

و)- اصلاح ارقام برتر و سازگار برای مناطق مختلف از طریق به نژادی یا وارد کردن ارقام برتر خارجی

ز)- به زراعی توت فرنگی

ح)- تولید نشاء عاری از ویروس و پربازده با ایجاد مراکز کشت بافت

ط)-  توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم کشت و داشت توت فرنگی

ی)- توجه ویژه به تغذیه بوته توت فرنگی و مصرف بهینه عناصر غذایی با تاکیید بر مصرف کود آلی

ک)- کنترل بیولوژیکی و مدیریت تلفیقی آفات وامراض و علف هرز

ل)- تولید محصول ارگانیک

 

 

4- بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف :

الف)- ارائه آموزشهای لازم در خصوص بازاریابی و استاندارهای جهانی کیفیت محصول

ب)- تهیه استاندارهای لازم برای تولید محصول سالم و ارگانیک(کدکس)

ج)- توسعه سیستم حمل و نقل مناسب

د)- ایجاد پایانه صادراتی توت فرنگی

و)- ایجاد تشکلهای قوی و شرکتهای خدمات مشاوره ایی تخصصی و صادراتی

 

 

 

 

 

 


5- صنعت و کاهش ضایعات :

الف)-بهزراعی مزارع توت فرنگی

ب)- استفاده از ارقام با ماندگاری بالا

ج)- استفاده از دستگاههای پیش سرد کن (پرکولینگ)

د)- استفاده از ماشینهای سردخانه دار برای انتقال توت فرنگی

ه)- توسعه تجهیزات بسته بندی

ز)- توسعه کمی و کیفی جاده های دسترسی و سیستم حمل و نقل

ح)- توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری


نقشه راه کانون هماهنگی توت‌فرنگی کشور

صنعت و کاهش ضایعات

بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف

توسعه

آموزش

بهزراعی مزارع توت‌فرنگی

استفاده از ارقام با ماندگاری بالا

استفاده از دستگاه‌های پیش سردکن

استفاده از ماشین‌های سردخانه‌دار برای انتقال توت‌فرنگی

توسعه تجهیزات بسته‌بندی

توسعه کمی و کیفی جاده‌های دسترسی و سیستم حمل و نقل

توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری

ارائه آموزش‌های لازم در خصوص بازاریابی و استانداردهای جهانی کیفیت محصول

تهیه استانداردهای لازم برای تولید محصول سالم و ارگانیک (کدکس)

توسعه سیستم حمل و نقل مناسب

ایجاد پایانه صادراتی توت‌فرنگی

ایجاد تشکل‌های قوی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای تخصصی و صادراتی

افزایش سطح زیرکشت

توسعه مزارع توت‌فرنگی با استفاده از ارقام تجاری

توسعه ایستگاه‌های پمپاژ و بهبود سیستم‌های انتقال آب و آبیاری

توسعه کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک

اصلاح ارقام برتر و سازگار برای مناطق مختلف از طریق به نژادی یا وارد کردن ارقام خارجی

به زراعی توت‌فرنگی

تولید نشاء عاری از ویروس و پربازده با ایجاد مراکز کشت بافت

توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم کشت و داشت توت‌فرنگی

توجه ویژه به تغذیه بوته توت‌فرنگی و مصرف بهینه عناصر غذایی

کنترل بیولوژیکی و مدیریت تلفیقی آفات و امراض و علف هرز

تولید محصول ارگانیک

افزایش عملکرد در واحد سطح

تربیت نیروی تخصصی از طریق مراکز آموزشی و دانشگاهی مرتبط

ایجاد دوره‌های مقطع کاردانی توت‌فرنگی

برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت برای بهره‌برداران توت‌فرنگی

دوره‌های کوتاه‌مدت برای بهره‌برداران پیشرو

آموزش در مزرعه به صورت تئوری و عملی

تهیه نشریه و بروشور

تدوین و تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به عنوان برنامه ترویجی

مطالعات و تحقیقات

مطالعات طرح‌های اجرایی توت‌فرنگی و به روزرسانی طرح‌ها

به نژادی محصولات توت‌فرنگی

انجام تحقیقات کاربردی در زمینه توت‌فرنگی

انجام تحقیقات کاربردی در زمینه‌ی بسته‌بندی با استفاده از نانو تکنولوژی


 


اعضاء محترم شورای هماهنگی کانون توت فرنگی کشور

ردیف

       نام ونام خانوادگی

              سمت

     سمت در کانون

1

جناب آقای مهندس علیرضا شهبازی

استاندار استان کردستان

رئیس کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

2

جناب آقای مهندس ابراهیم حسن نژاد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

دبیر کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

3

جناب آقای مهندس کمال الدین رشادت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

4

جناب آقای مهندس اردشیر پور حبیبی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

5

جناب آقای مهندس سید رحمت الله پریچهر

مدیر کل امور میوه های وزارت جهاد کشاورزی

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

6

جناب آقای مهندس مجید ولدان

محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

7

جناب آقای مهندس مهرداد جلالی پور

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا وزارت بازرگانی

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

8

جناب آقای مهندس سیروس شاه غیبی

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

9

جناب آقای مهندس فرهاد کرمی

محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

10

جناب آقای مهندس  سر سیفی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

11

جناب آقای دکتر حامد قادر زاده

استاد و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور


 

 

 

12

جناب آقای دکتر علی اکبر مظفری

استاد و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

13

جناب آقای دکتر تیمور جوادی

استاد و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

14

جناب آقای دکتر منصور خاکسار

مدیر عامل شرکت صنایع غذایی پوریا به عنوان نماینده بخش خصوصی

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

15

جناب آقای عبدالله قمری

مدیر عامل تعاون تولید عولان

عضو محترم کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

پرسنل کانون هماهنگی توت فرنگی

1

جناب آقای مهندس کیهان احدی

_

پرسنل دبیرخانه

+ نوشته شده در  شنبه 1390/07/23ساعت 10:16  توسط   | 

جناب آقای دکتر آغه میری

معاون محترم فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

با سلام

احتراما به پیوست یکنسخه صورتجلسه یازدهمین، جلسه کانون هماهنگی توت فرنگی کشور که در مورخه 7/6/90 برگزار گردید جهت استحضار و ارشادات لازم تقدیم می گردد.

 

 

 

                                                                                            حسن نژاد

                                                                 دبیر کانون هماهنگی توت فرنگی کشور

 

 

رونوشت:

ریاست محترم حوزه استانداربه پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس ازهاری معاون محترم برنامه ریزی استاندار به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

رئیس محترم حوزه سازمان جهاد کشاورزی استان به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس شاه غیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس رشادت عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس پورحبیبی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس پریچهر عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس ولدان عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس جلالی پور عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای دکتر مظفری عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای دکتر جوادی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای دکتر قادرزاده عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس کرمی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس سرسیفی عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای دکتر خاکسار عضو محترم کانون به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای پاک ضمیر مدیر صنایع کشاورزی سازمان به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای مهندس کوشا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

شرکت مهندسان مشاور کاردوک به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

جناب آقای قمری به پیوست یکنسخه از صورتجلسه جهت استحضار.

دبیرخانه کانون جهت اطلاع و اقدام لازم.

یازدهمین جلسه کانون هماهنگی توت فرنگی کشور با حضور جناب آقای مهندس شهبازی استاندار محترم استان کردستان و رئیس کانون هماهنگی توت فرنگی کشور و کلیه اعضاء کانون تشکیل و مطالبی ارائه گردید.

جناب آقای مهندس حسن نژاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و دبیر کانون ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ، دستور کار جلسه را ارائه فرمودند و به بیان آنها پرداختند.

ایشان فرمودند که کانون برای جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که در تاریخ 13 لغایت 17 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود برنامه ریزی میکند و قرار است که یک دستگاه از پرکولینگ های این کانون در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته و قرار شده است که برای کانون نقشه راه تدوین و به نمایشگاه ارسال شود.

سپس شرکت مشاوره کاردوک به بیان ارائه گزارش طرح مدیریت زنجیره ارزش و توسعه خوشه ای توت فرنگی پرداخت. در خاتمه هر یک از اعضاء حاضر در جلسه نظرات خود را درخصوص  طرح ارائه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید

1-    جلسه ایی فوری در خصوص ارائه نقشه کانون تشکیل و به بیان نکته نظرات اعضاء کانون پرداخته تا هر چه زودتر نقشه راه تدوین و آماده شده تا به نمایشگاه فرستاده شود

2-    مقرر شد که جناب آقای مهندس ازهاری معاون محترم برنامه ریزی استاندار در جلسه کارگروه پژوهشی استان طرحهای تصویبی دانشگاه کردستان و مرکز تحقیقات کشاورزی را مطرح و به تصویب رساند.

3-    مقرر شد که بودجه طرحهای تصویبی با نیاز اعتباری هفتصد میلیون ریال از محل اعتبارات کانون فراهم و در اختیار طرحهای اولویت دار دانشگاه و مرکز تحقیقات قرار گیرد.

4-    با توجه به نظرات ارائه شده در ارتباط با طرح مدیریت زنجیره ارزش، شرکت کاردوک نسبت به تجدید نظر و بازنگری و اصلاح طرح پیشنهادی اقدام نماید.

 

 

اعضاء حاضر در یازدهمین جلسه :

1- آقای مهندس شهبازی                                                   استاندار و رئیس محترم کانون

2- آقای مهندس حسن نژاد                                                رئیس محترم دبیر خانه کانون

3- آقای مهندس رشادت                                                    عضو محترم کانون

4- آقای مهندس شاه غیبی                                               عضو محترم کانون

5- آقای مهندس کوشا                                                    مدیر هماهنگی ترویج

6- آقای مهندی سرسیفی                                                 عضو محترم کانون

7- آقای دکتر مظفری                                                     عضو محترم کانون

8- آقای دکتر جوادی                                                     عضو محترم کانون

9- آقای دکتر قادر زاده                                                   عضو محترم کانون

10- آقای مهندس پاک ضمیر                                               مدیر صنایع و توسعه روستایی

11- خانم مهندس صمدی                                             کارشناس صنایع غذایی

12- آقای قمری                                                             عضو محترم کانون

13- شرکت مشاوره کاردوک                                                      _

 

+ نوشته شده در  شنبه 1390/06/26ساعت 10:15  توسط   |